Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní

Autor práce: Hradil, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci: Labský, Martin; Buchalcevová, Alena; Bieliková, Maria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Softwarové systémy a software obecně se stávají rychlejšími a vyspělejšími; řešící širokou škálu problémů a pomáhající ve většině oborů lidské činnosti. Rostoucí komplexita těchto systémů znamená složitější kód a řešení, která jsou pod neustálým tlakem ustát nároky všech zúčastněných – zadavatelů software, jeho řešitelů a zejména koncových uživatelů. Lidský faktor je v softwaru často opomíjen, byť se jedná o zásadní atribut, velkou měrou rozhodující o úspěchu každého software. Zapojením lidí se do software přidává faktor ergonomie – vědy studující efektivitu lidí v pracovním prostředí. Spojením software a ergonomie vzniká ergonomie software, usilující o harmonizaci komunikace mezi člověkem a strojem.Tuto harmonizaci lze podpořit vytvořením platformy, jejímž posláním je standardizace a zapouzdření základního výzkumu ergonomie software studiem výchozích domén – fenoménů tohoto světa, formulující otázky, nabízející testovací aplikace, provádějící testování koncovými uživateli a nacházející odpovědi na definované otázky; výstupem tohoto výzkumu jsou konkrétní ergonomická pravidla, připravená pro implementaci v produkčních softwarových systémech.Práce přináší základ, Platformu ergonomie software, zkoumající čtyři základní domény – Rychlost, Barvy, Tvary a Externí vlivy. V každé z domén provádí podrobné zmapování aktuálního výzkumu, definuje výzkumné otázky, vytváří testovací aplikace ve formě funkčních prototypů, analyzuje výsledky testování a formuluje hledané odpovědi; poté vytváří Ergonomická pravidla, doporučující provedení konkrétních změn v produkčních softwarových systémem s cílem dosažení většího, kladného přínosu. Všechna pravidla jsou vložena do Katalogu ergonomie software, vhodného k finální distribuci a implementaci osobami, jakkoli se podílejících na vývoji softwarových systémů.Vytvořená Platforma, Katalog a Pravidla této disertační práce jsou první verzí, připravenou pro budoucí rozšiřování formou dalšího výzkumu i nad rámec této práce. Nejvyšším abstraktní cílem nové Platformy je hledání cest, jak tvořit jednodušší a lepší software, cílený na koncové, běžné uživatele, kteří jsou nejdůležitější částí každého software.
Klíčová slova: doména ergonomie software; katalog ergonomie software; ergonomické pravidlo; platforma ergonomie software; webová aplikace; platforma; design; uživatelské rozhraní; grafické uživatelské rozhraní; adaptivní uživatelské rozhraní; rychlost; barvy; tvary; externí vlivy; ergonomie software

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní
Překlad názvu: Software ergonomics and long-term sustainability trends of user interface
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Software systems and software in general are becoming faster and more mature, solving a variety of issues and helping human beings advance in a large range of fields and topics. The increasing complexity of these systems means more complex code and solutions which are under permanent pressure to fulfil requirements for all actors – clients demanding software, suppliers, and especially, the end users. The human factor is often neglected even though it’s an essential attribute, largely influencing the success of each software. When involving humans, the ergonomics factor enters the software as a science which studies humans’ effectivity in a working environment. Combining software and ergonomics, software ergonomics emerges, striving for harmonization of communication between humans and machines.This harmonization can be supported with the creation of a platform whose mission is a standardization and encapsulation of basic software ergonomics research, studying the default domains – a phenomena of this world, formalizing questions, providing testing applications, executing end-users testing, and finding answers to the defined questions. As the output of this research, the particular ergonomics rules are provided, ready for implementation in production software systems.This thesis builds on a foundation, Software Ergonomics Platform, which researches four basic domains – Speed, Colors, Shapes and External Influences. In each of these domains, we map current research, define research questions, create testing applications in the form of prototypes, and analyze testing results to formalize answers to the questions. Thus, Ergonomics Rules are created, suggesting particular changes in the production software systems according to the goal of achieving a bigger, more positive benefit. All the rules are put into the Software Ergonomics Catalog, which is intended for final distribution and implementation by persons, however involved in the software system development.The created Platform, Catalogue and Rules of this dissertation thesis are considered to be a first version, prepared for further extension in the form of future research even beyond constraints of this work. The highest abstract goal of the new Platform is finding new ways to create a simpler, better software, aimed at the end/common users who are the most important part of each software.
Klíčová slova: design; user interface; graphical user interface; speed; colors; shapes; software ergonomics platform; software ergonomics; web application; external influences; ergonomics rule; software ergonomics catalog; platform; software ergonomics domain; adaptive user interface

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2016
Datum podání práce: 3. 6. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56154_xhraj18.pdf [20,01 MB]
Oponentura58463_buchalc.pdf [222,76 kB]
Oponentura58464_Bieliková.pdf [311,00 kB]
Oponentura58741_labsky.pdf [250,10 kB]
Hodnocení vedoucího56154_sklenak.pdf [86,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56154/podrobnosti