Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikácia metódy bootstrap pri posúdení kvality lineárneho regresného modelu

Autor práce: Nemčovič, Bohuš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Osoba oponující práci: Helman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikácia metódy bootstrap pri posúdení kvality lineárneho regresného modelu
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Výstavba regresného modelu zahŕňa viacero procedúr ako napríklad identifikácia vzdialených a vplyvných pozorovaní, transformácia premenných alebo výber vhodných premenných do modelu. Väčšinou sa závery odvodzujú z odhadnutého modelu bez toho, aby sa brali do úvahy procedúry, ktoré viedli k takémuto modelu. V tejto práci ukážeme, že to môže viesť k nepresným záverom. Zadefinujeme tri procedúry používané pri výstavbe regresného modelu a posúdime jednotlivý vplyv týchto procedúr na presnosť odhadov odmocniny zo strednej štvorcovej chyby odhadu regresnej funkcie v určitom bode a odhadu regresného parametru. Využijeme metódu bootstrap k spresneniu týchto odhadov. Analýzu predvedieme na viacerých modeloch.
Klíčová slova: lineárny regresný model; Monte Carlo; RMSE; regresné data analytické funkcie; bootstrap; metóda najmenších štvorcov

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikácia metódy bootstrap pri posúdení kvality lineárneho regresného modelu
Překlad názvu: Application of bootstrap method during the assessment of the quality of linear regression model
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The construction of a regression model consists of many procedures such as identification of outliers and influential points, transformation of variables or variable selection. Usually the inference is made from estimated regression model without conditioning to the procedures which made the model. In this work we will show it can lead to biased inferences. We will define three procedures used in construction of regression model and we will asses individual influence of these procedures on the precision of the estimated root of mean square errors of the estimate of the regression function at certain point and the estimate of the regression parameter. We will use bootstrap method to more accurately approximate these estimates. Also we will perform analysis on multiple models.
Klíčová slova: linear regression model; bootstrap; RMSE; ordinary least squares; Monte Carlo; regression data analytical functions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2017
Datum podání práce: 21. 6. 2018
Datum obhajoby: 27.08.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63718_nemb01.pdf [2,67 MB]
Oponentura58305_helmank.pdf [201,21 kB]
Hodnocení vedoucího63718_basm01.pdf [142,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63718/podrobnosti