Faktory ovlivňující kvalitu života u pacientů s juvenilním diabetem mellitem 1.typu

Autor práce: Křepelová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci: Jankůj, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující kvalitu života u pacientů s juvenilním diabetem mellitem 1.typu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je chronické autoimunitní onemocnění, kterým dle odhadů v ČR současně trpí přibližně 3 500 dětí. Statistiky ukazují, že T1DM onemocní 1 z 2 000 dětí. Dospívání je označováno za nejsložitější vývojové období v životě jedince. Diagnóza a její léčba vyžaduje disciplínu zahrnující compliance a selfmonitoring. Přesahuje tak lékařskou kontrolu, proto pediatrická lékařská praxe klade stále větší důraz na hodnocení kvality života související se zdravím (HRQOL). Cílem práce proto bylo zjistit jakou míru specifické HRQOL a obecné QOL hlásí dospívající diabetici 1. typu ve věku 13–18 let, jejich rodiče a děti z kontrolní skupiny v ČR. Následovalo srovnání výsledků a zjištění faktorů ovlivňujících HRQOL a QOL a zkoumání vlivu onemocnění na rodinu jako celek. Jako nástroj měření byl použit PedsQL – modul 3.0 diabetes, 4.0 obecná QOL a 2.0 vliv onemocnění na rodinu. Výsledky ukázaly, že děti hlásí vyšší specifickou HRQOL i obecnou QOL ve srovnání s rodiči. Specifickou HRQOL u dospívajících nejvíce ovlivňuje oblast symptomů diabetu. Výsledky modulu 2.0 PedsQL naznačují, že diabetes může mít negativní dopad na psychickou pohodu rodičů a je spojen s vysokou mírou obav. Výstupy jsou pak porovnány s výsledky zahraniční studie.
Klíčová slova: HRQOL; kvalita života; PedsQL; dospívání; Diabetes mellitus 1.typu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující kvalitu života u pacientů s juvenilním diabetem mellitem 1.typu
Překlad názvu: Factors affecting quality of life in patients with juvenile diabetes mellitus type 1
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a chronic autoimmune disease, that is estimated to be affecting approximately 3 500 children in the Czech Republic. Statistics show that 1 of every 2 000 children get ill with T1DM. Adolescence is referred to as the most difficult developmental period in an individual's life. Diagnosis and treatment require discipline that includes compliance and self-monitoring. Exceeding medical control, therefore pediatric medical practice places increasing emphasis on health related quality of life (HRQOL). The aim of the work was to ascertain how much specific HRQOL and general QOL are reported by adolescent type 1 diabetics aged 13–18 years, their parents and children from the control group in the Czech Republic. This was followed by a comparison of results and findings of factors influencing HRQOL and QOL and investigation of the impact of the disease on the family as a whole. PedsQL – module 3.0 Diabetes, 4.0 general QOL and 2.0 Family impact module was used as a tool for getting results. The results showed that children report a higher specific HRQOL and general QOL compared to parents. The specific HRQOL in adolescents is mostly affected by the domain of the symptoms of diabetes. The results of PedsQL 2.0 indicate that diabetes can have a negative impact on parents' mental well-being and is associated with a high level of worries. The outcomes are then compared with the results of a foreign study.
Klíčová slova: HRQOL; PedsQL; adolescence; Type 1 diabetes mellitus; quality of life

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2016
Datum podání práce: 12. 2. 2019
Datum obhajoby: 19.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57701_krek08.pdf [1,42 MB]
Oponentura58722_xjanm119.pdf [395,27 kB]
Hodnocení vedoucího57701_lesetion.pdf [92,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57701/podrobnosti