Operacionalizace konstrukce diskontních faktorů v modelu oceňování dlouhodobých aktiv v prostředí České republiky

Autor práce: Dvořák, Michal
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Maříková, Pavla; Vlachý, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Operacionalizace konstrukce diskontních faktorů v modelu oceňování dlouhodobých aktiv v prostředí České republiky
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce sestává ze čtyř článků, které pojednávají o diskontní míře pro oceňování dlouhodobých aktiv v České republice. První tři z nich se zaměřují na oblast bezrizikové výnosové míry a jsou proto relevantní pro oceňování všech aktiv, která přináší v budoucnu peněžní toky v korunách. Čtvrtý článek nabízí způsob, jak odvodit průměrné realizované zhodnocení za dlouhý časový interval, což je nezbytné pro kalkulaci prémie za riziko akciového trhu, pokud se používá historická výnosnost v modelech typu CAPM. Úvodní kapitola tyto články shrnuje a zasazuje do širšího kontextu. Závěrečná kapitola naznačuje přínosy práce pro oceňovací teorii a praxi.
Klíčová slova: diskontní míra; oceňování; bezriziková míra; dlouhodobá aktiva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Operacionalizace konstrukce diskontních faktorů v modelu oceňování dlouhodobých aktiv v prostředí České republiky
Překlad názvu: Operationalization of the discount factor construction in long-term asset valuation models in the Czech Republic
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation consists of four papers that deal with the discount rate for valuation of long-term assets in the Czech Republic. The first three focus on the risk-free rate and are thus relevant for all assets that bring future cash flows in CZK. The fourth paper offers a way to derive average yield realized over a long period of time, which is necessary for the calculation of the historical equity premium in CAPM-type models. The introductory chapter summarises the papers and puts them into a wider context. The final chapter highlights the benefits of the dissertation for valuation theory and practice.
Klíčová slova: valuation; discount rate; risk-free rate; long-term assets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 1. 8. 2018
Datum obhajoby: 18.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66144_xdvom44.pdf [2,76 MB]
Oponentura58534_marikova.pdf [197,05 kB]
Oponentura58535_Vlachý.pdf [42,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66144/podrobnosti