Dětská skupina jako podpůrné rodinné opatření na Ministerstvu průmyslu a obchodu v letech 2014 – 2017

Autor práce: Granátová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Křítková, Soňa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dětská skupina jako podpůrné rodinné opatření na Ministerstvu průmyslu a obchodu v letech 2014 – 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce rozebírá problematiku slaďování pracovního a rodinného života a především se zaměřuje na dětské skupiny jako jeden z jeho nástrojů. Teoretická část obsahuje rozbor opatření a nástrojů pro work-life balance, dále rozbor zákonu č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a zákonu č. 234/2014 Sb. o státní službě a jeho implementaci, konkrétně na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Praktická část se zabývá postupem založení dětské skupiny na tomto ministerstvu, obsahuje analýzu jejích silných a slabých stránek a na základě této analýzy nabízí doporučení pro další fungování dětské skupiny. Při zpracování práce jsou použity metody literární rešerše, popisu, analýzy rozhovorů a vlastního pozorování.
Klíčová slova: slaďování pracovního a rodinného života; dětská skupina; trh práce; zaměstnanost; Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dětská skupina jako podpůrné rodinné opatření na Ministerstvu průmyslu a obchodu v letech 2014 – 2017
Překlad názvu: Children´s group as supporting pro-family measure at Ministry of industry and trade in years 2014-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor´s thesis deals with the concept of work-life balance with main focus on children´s groups as one of the tools used for its achieving. The theoretical part discusses actions and tools of work-life balance, the thesis also analyses Act no. 247/2014 Coll and Act no. 234/2014 Coll and its implementation at the Ministry of industry and trade. Practical part of this bachelor´s thesis describes the process of founding children´s group at Ministry of industry and trade, analysing its strenghts and weaknesses and on the basis of this analysis gives recomendations for future functioning of the children´s group. For processing of this paper are used methods of literature research, description, analysis of interview and observation.
Klíčová slova: work-life balance; children´s group; labour market; employment; Ministry of industry and trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2018
Datum podání práce: 20. 8. 2018
Datum obhajoby: 13.03.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65942_gral00.pdf [1,51 MB]
Veřejná příloha17557_gral00.pdf [91,95 kB]
Veřejná příloha17558_gral00.pdf [184,78 kB]
Veřejná příloha17559_gral00.pdf [132,02 kB]
Veřejná příloha17560_gral00.pdf [236,41 kB]
Oponentura58626_qkris02.pdf [181,54 kB]
Hodnocení vedoucího65942_barv02.pdf [577,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65942/podrobnosti