Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie e-commerce pro společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu

Autor práce: Kociánová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Suchý, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie e-commerce pro společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout strategii pro vstup na elektronický trh pro nadnárodní společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu. Teoretická část je věnována specifikům elektronického obchodu a jednotlivým krokům implementace a adopce e-commerce strategie. V rámci praktické části je provedena strategická analýza mapující stav české e-commerce. Dále je na základě konkurenční analýzy zhodnocena dostupnost sortimentu, síla internetových aktivit a cenová strategie největších konkurenčních značek. Součástí praktické části je taktéž predikce výkazu zisků a ztrát, která je nutná pro zhodnocení finančního dopadu implementace strategie na podnik. Některé datové vstupy pro predikci jsou čerpány z expertních rozhovorů s odborníky české e-commerce. Na základě všech těchto analýz je navržena konkrétní marketingová a obchodní strategie včetně několika doporučení, jak vylepšit současnou strategii, a obstát tak v silném konkurenčním prostředí. Tato strategie je předána vedení firmy, které rozhodne, zda danou strategii do podniku implementovat.
Klíčová slova: rychloobrátkový trh; E-commerce; strategie; kosmetika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie e-commerce pro společnost obchodující na rychloobrátkovém trhu
Překlad názvu: E-commerce strategy for a fast-moving company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to design a strategy for entering on the electronic market for a multinational company trading on the fast-moving market. The theoretical part is devoted to the specifics of e-commerce and the individual steps of implementing and adopting the e-commerce strategy. Within the practical part is a strategic analysis mapping the status of Czech e-commerce. Furthermore, based on a competitive analysis, the availability of the assortment, the strength of Internet activities and the pricing strategy of the most competitive brands are assessed. Part of the practical part is also the prediction of the profit and loss statement, which is necessary to assess the financial impact of the strategy implementation on the enterprise. Some data inputs for the prediction are drawn from expert interviews with experts in Czech e-commerce. Based on all these analyzes, a specific marketing and business strategy is design, including several recommendations on how to improve the current strategy, and to succeed in a strong competitive environment. This strategy is going forward to the board management of the company, which decides whether to implement the strategy in the company.
Klíčová slova: E-commerce; strategy; FMCG market; cosmetics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2017
Datum podání práce: 27. 8. 2018
Datum obhajoby: 24.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61008_xkock15.pdf [1,82 MB]
Oponentura58541_Suchý.pdf [186,98 kB]
Hodnocení vedoucího61008_stritesv.pdf [389,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61008/podrobnosti