Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Competitive Technical Intelligence

Autor práce: Černý, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci: Očko, Petr; Papík, Richard; Jašek, Roman

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Competitive Technical Intelligence
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá metodami Competitive Technical Intelligence (CTI) v kontextu patentových informačních entit. Jejím hlavním cílem je stanovení metodiky provádění patentových rešerší pro účely analýzy a syntézy technologického konkurenčního prostředí a dále navrhnout zavádění tohoto procesu do technologické společnosti. Práce se dělí do tří základních oddílů následně dělených na jednotlivé kapitoly. První oddíl definuje možné inovační procesy ve firmách včetně určení vznikajících inovačních bariér. V kontextu inovací je posléze zasazena problematika CTI a analýza zpravodajského cyklu s důrazem na sběrnou část procesu, přičemž v souvislostech jsou komentovány příčiny vzniku informačních bariér. Práce posléze dává do spojitosti patentovou ochranu a s ní vzniknuvší typy patentových informací včetně typologie patentových rešerší jako silné informační nástroje v konkurenčním boji zaměřeného na eliminaci rizik a na druhé straně využití příležitostí vznikajících na trhu. Patentová problematika je řešena na všech teritoriálních úrovních, tedy národní, regionální a mezinárodní. Pro rešeršní metody a jejich demonstraci byly zvoleny systémy Patentscope, Global Patent Index a pro některé specifické příklady také espacenet.Druhý oddíl se týká návrhů metodik ve dvou hlavní rovinách. První je návrh metodiky implementace procesů CTI do technologické společnosti. Druhá posléze navrhuje metodiky provádění jednotlivých typů patentových rešerší pro účely CTI. Obě spektra posléze završují ve třetím oddílu případové studie, které metodiky demonstrují. Dvě případové studie se pojí s kvalitativním výzkumem, který se uskutečnil na půdě dvou českých firem z oborů optiky, resp. membránových technologií. Jednalo se o kombinaci terénní práce, interview a pozorování jevů při implementaci CTI ve formě workshopů včetně analýzy zpětné vazby od klíčových zaměstnanců. Dvě následující případové studie reprezentují metodiky patentových rešerší pro účely CTI v odvětvích automobilového průmyslu a farmacie. V prvním případě se jedná specificky o oblast bezpečnostních prvků pro vozidla za účelem ochrany pasažérů a ostatních účastníků silničního provozu. V případě druhém jsou posléze výsledky patentových rešerší komparovány s tržní analýzou otevřených dat týkající se antidepresiv.
Klíčová slova: patentové informace; duševní vlastnictví; competitive intelligence; competitive technical intelligence; inovace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Competitive Technical Intelligence
Překlad názvu: Competitive Technical Intelligence
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This doctoral thesis is focused on methods of Competitive Technical Intelligence (CTI) in the context of patent information entities. Its aim is to define a methodology for conducting patent searches based on analysis and synthesis of a competitive technology environment and design implementation of this process in technology company. The work is divided into three main sections and subsequently divided into individual chapters.The first section defines possible innovation processes in companies, including the identification of emerging innovation barriers. In the context of innovation, the CTI cycle is analyzed with emphasis on the collection phase together with possible information barriers.The thesis then continues with a disquisition concerning patent protection and patent entity analysis, including the typology of patent searches as powerful information tools for eliminating risk, and on the other hand for exploiting market opportunities. Patent issues are examined at all territorial levels, i.e. national, regional and international. For search methods and their demonstration, Patentscope and the Global Patent Index were used, and in some specific examples also espacenet.The second section consists of the design of methodologies on two main levels. The first is a design methodology for implementation of CTI processes in a technology company. The second proposes a methodology for implementation of the individual types of patent searches for CTI purposes. All methodologies are followed by the third section with case studies that demonstrate their application. Two case studies are associated with qualitative research which took place in two Czech companies from the fields of optics and membrane technologies. These studies were a combination of field work, interviews and observation of other phenomena during the implementation of CTI, recorded during a series of workshops, and including analysis of feedback from key employees. Two subsequent case studies represent the methodology of patent searches for the purposes of CTI in the automotive industry and pharmacy. In the first study, safety components for vehicles in order to protect passengers and other participants are analyzed. In the second study, the results of patent searches were compared with the market analysis of open data related to antidepressants.
Klíčová slova: competitive intelligence; competitive technical intelligence; patent information; innovation; intellectual property

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2014
Datum podání práce: 3. 10. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49243_cerj07.pdf [3,36 MB]
Oponentura58927_Očko.pdf [208,04 kB]
Oponentura58928_Papík.pdf [180,12 kB]
Oponentura58929_Jašek.pdf [133,02 kB]
Hodnocení vedoucího49243_molz01.pdf [156,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49243/podrobnosti