Earnings Management and Firms’ Behavior During the Global Financial Crisis: Comparative Analysis of Selected Common Law and Civil Law Countries

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Earnings Management and Firms’ Behavior During the Global Financial Crisis: Comparative Analysis of Selected Common Law and Civil Law Countries
Překlad názvu:
Řízení zisku a chování firem v období globální finanční krize: komparativní analýza vybraných států zvykového a kontinentálního práva
Autor práce:
Svitlík, Jan
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Zárybnická Žárová, Marcela
Osoba oponující práci:
Procházka, David; Tumpach, Miloš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá chováním firem v období globální finanční krize (2008-2009) ve Velké Británii, zástupci států zvykového práva, Německu a České republice, zástupcích států kontinentálního práva. Výzkum je prováděn na období 2006-2011. Hlavním zaměřením práce je řízení zisku (earnings management), nicméně celá řada analýz je věnována také rentabilitě, zadluženosti a míře zdanění firem. Teoretická část práce zahrnuje historii a specifika právních systémů, vznik a vývoj globální finanční krize a přehled dosavadního výzkumu v oblasti řízení zisku. Pro účely empirické části práce byla využita rozsáhlá databáze Amadeus. Analýzy rentability prokazují nejtvrdší dopad krize na evropské nefinanční podniky v letech 2008 a 2009. Jak firmy s nízkou mírou zadluženosti, tak firmy s vysokou mírou zadluženosti naznačují nižší rentabilitu než středně zadlužené firmy, což je v souladu s teoriemi kapitálové struktury. Analýzy zadluženosti ukazují postupné snižování míry zadluženosti nefinančního sektoru. Přesněji řečeno, jednotlivé kategorie velikosti firem vykazují paralelní klesající trend ve Velké Británii, konvergentní klesající trend v Německu a divergentní klesající trend v České republice. Analýzy míry zdanění naznačují znatelný vliv vládních daňových podpor v období krize. Z hlediska analýzy řízení zisku nalézám nejvyšší míru řízení zisku v České republice a nejnižší míru řízení zisku ve Velké Británii. V České republice je detekována tendence firem nadhodnocovat zisk v roce 2009, což naznačuje převahu tzv. strategie earnings-smoothing v období krize. Naproti tomu ve Velké Británii a Německu je v letech 2008-2009 detekována tendence firem podhodnocovat zisk naznačující převahu tzv. strategie big-bath v období krize. Obecně platí, že středně velké firmy spíše zisky podhodnocují, než nadhodnocují. Velmi velké firmy ve Velké Británii a Německu využívají v předkrizovém a pokrizovém období spíše nadhodnocování zisku než podhodnocování zisku. Velmi velké firmy ve všech třech státech v průběhu krize naznačují použití tzv. strategie big-bath.
Klíčová slova:
Řízení zisku; Diskreční tržby; Distribuce zisku; Globální finanční krize; Státy zvykového práva; Státy kontinentálního práva; Velká Británie; Německo; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2018
Datum podání práce:
31. 10. 2018
Datum obhajoby:
29.11.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66611_xsvij10.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
59168_prochazd.pdf [219,31 kB]
Oponentura:
59169_Tumpach.pdf [384,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66611/podrobnosti