The Importance and the Effects of the Common Commercial Policy of the European Union when Reaching Non-Economic Goals

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Importance and the Effects of the Common Commercial Policy of the European Union when Reaching Non-Economic Goals
Autor práce:
Bokšová, Monika
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Müller, Štěpán; Futák Campbell , Beatrix
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá významem Evropské unie (EU) v mezinárodním systému. Cílem práce je analyzovat Společnou obchodní politiku Evropské unie jako nástroj pro dosahování neekonomických cílů se zaměřením na ochranu lidských práv. Studie zkoumá způsob, jakým EU využívá své tržní síly k externalizaci lidsko-právních norem ve třetích zemích, jejichž ekonomický význam je pro ni zanedbatelný, a to na úrovni tří politik: Evropské politiky rozšíření, Evropské politiky sousedství a GSP+. Práce je kvalitativní tematickou analýzou, jejíž primárním zdrojem jsou obchodní dohody mezi EU a vybranými státy v rámci příslušných politik včetně oficiálních dokumentů a strategií EU; a interview s 26 odborníky z praxe. Sekundárním zdrojem jsou kvantitativní údaje o vzájemném obchodu EU s vybranými státy. Na základě získaných dat byly identifikovány tři principy: vliv (leverage), pragmatismus (pragmatism) a důvěryhodnost (credibility), prostřednictvím kterých je možné vyhodnocovat a interpretovat činnost EU, stejně jako způsob, který využívá k prosazování svých zájmů v oblasti lidských práv ve třetích zemích. Ze závěrů práce vyplývá, že (1) EU aktivně využívá své tržní síly; (2) EU externalizuje své lidsko-právní normy explicitně a zřetelně ve svých obchodních dohodách; (3) EU se chová v prosazování svých zájmů pragmaticky, což ústí v politiku dvojího standardu; a (4) EU bere v úvahu možné dopady své nekonzistentní politiky na svoji důvěryhodnost jako mezinárodního aktéra.
Klíčová slova:
market power; externalisation; pragmatism; credibility; leverage; European Union; human rights

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2012
Datum podání práce:
21. 11. 2018
Datum obhajoby:
19.12.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38651_xbokm04.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
59191_muls00.pdf [210,89 kB]
Oponentura:
59192_Futák Campbell .pdf [118,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38651/podrobnosti