Důsledky stárnutí obyvatelstva v oblasti financování zdravotní péče

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důsledky stárnutí obyvatelstva v oblasti financování zdravotní péče
Autor práce:
Bernardová, Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Fiala, Tomáš
Osoba oponující práci:
Šimková, Martina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá současným demografickým problémem, stárnutím obyvatelstva, a jeho dopadem na zdravotní systém v České republice a jeho financování. Práce popisuje současný zdravotní systém v České republice a dalších vybraných zemích. V práci jsou rozebrány možnosti financování zdravotních systémů. Dále je v práci popsán historický vývoj českého zdravotní systému současně s charakteristikou základních demografických trendů. Na základě projekce obyvatelstva ČR z roku 2013 je modelován vývoj příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven a vývoj výdajů za tzv. státní pojištěnce. Na tomto základě jsou kvantifikovány důsledky stárnutí populace na financování zdravotního systému v ČR a jsou navržena některá opatření pro zajištění udržitelnosti kvalitní a dostupné zdravotní péče.
Klíčová slova:
zdravotní systém; financování zdravotního systému; projekce demografického vývoje; stárnutí obyvatelstva; zdravotní pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2018
Datum podání práce:
10. 12. 2018
Datum obhajoby:
28.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67211_bera05.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
60235_xsimm53.pdf [64,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
67211_fiala.pdf [65,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67211/podrobnosti