Employee engagement - analýza představ, postojů a jeho stupně mezi českými zaměstnanci

Autor práce: Koubová, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Palíšková, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employee engagement - analýza představ, postojů a jeho stupně mezi českými zaměstnanci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zjištění toho, jak moc jsou čeští zaměstnanci ve své práci angažovaní. Práce se vedle tohoto cíle soustředí na spokojenost českých zaměstnanců s faktory, které vycházejí z teoretických přístupů k engagementu a tento engagement podněcují, dále usiluje o analýzu jejich představ a postojů vůči relativně novější koncepci, kterou představuje právě engagement. V rámci teoretické části jsou představeny pracovní postoje, které s engagementem souvisejí a především jsou zde vyloženy nejdůležitější teoretické směry engagementu a způsoby jeho měření. Stanoveného cíle tato práce dosahuje prostřednictvím aparátu definovaného v teoretické části práce, a to pomocí dotazníkového šetření s využitím doporučeného dotazníku pro měření engagementu (Gallup a vlastního kombinovaného přístupu UWES a Job Scale Engagement). V práci je také věnovaná význačná pečlivost sběru dat tak, aby struktura respondentů, co nejlépe reprezentovala strukturu základního souboru, tj. českých zaměstnanců. Výsledky výzkumu jsou srovnány s mezinárodní studií Gallup z roku 2017.
Klíčová slova: Employee engagement; Work engagement; Pracovní postoje; čeští zaměstnanci; analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employee engagement - analýza představ, postojů a jeho stupně mezi českými zaměstnanci
Překlad názvu: Employee Engagement - An analysis of ideas, attitudes and its degree among Czech employees
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this diploma thesis is to find out how much Czech employees are engaged in their work. In addition, the presented thesis focuses on the satisfaction of Czech employees with factors based on the theoretical approaches to engagement, also it seeks to analyze their ideas and attitudes towards a relatively new concept of engagement. The theoretical part introduces working attitudes that are related to the engagement and, above all, here are introduced the most important theoretical directions of engagement and the ways of its measurement. The stated goal of the thesis is based on the apparatus defined in the theoretical part, by means of a questionnaire survey when applying the recommended engagement survey questionnaire (Gallup and author’s own combination of UWES and Job Scale Engagement). The work also devotes a considerable attention to the collection of responses so that the structure of the respondents best represents the structure of the basic population, ie Czech employees. The research results are compared with the 2017 Gallup international study.
Klíčová slova: Employee engagement; Work engagement; Work attitudes; Analysis; Czech employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2018
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 30.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce66221_xkouk17.pdf [1,34 MB]
Oponentura59881_paliskm.pdf [75,92 kB]
Hodnocení vedoucího66221_xlegk900.pdf [141,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66221/podrobnosti