Základní odlišnosti a specifika mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Švédsku v letech 2000–2015

Autor práce: Podhrázská, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Pekárek, Štěpán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Základní odlišnosti a specifika mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Švédsku v letech 2000–2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat mateřskou a rodičovskoudovolenou v ČR a Švédsku v letech 2000-2015. V teoretické části jsou nejprve vysvětlenypoužité pojmy a vývoj rodinné politiky v obou zemích od 90. let. V praktické části práce jeanalyzovaná podpora rodin ve zvoleném období a následně jsou vytyčeny základní odlišnostirodinné politiky. Tyto odlišnosti zahrnují rozdílně poskytované dávky, podíl vládních výdajůna podporu rodin, poskytované služby péče o děti a příznivé pracovní podmínky pro rodiče.Následně je zkoumán vliv rodinné politiky na vybrané demografické ukazatele, který se všaknepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Švédská rodinná politika lépe podporuje rodiny s dětmizejména širokou dostupností péče o děti. Švédsko také poskytuje větší podíl vládních výdajůna tuto oblast. Součástí závěru práce jsou doporučení pro zkvalitnění rodinné politiky v ČRa možný růst porodnosti.
Klíčová slova: rodinná politika; rodičovská dovolená; mateřská dovolená

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Základní odlišnosti a specifika mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Švédsku v letech 2000–2015
Překlad názvu: The main differences and specifics of maternal and parental leave in the Czech Republic and Sweden in 2000-2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to analyse and compare systems of maternal andparental leave in Czech Republic and Sweden in years 2000-2015. The theoretical partincludes explanation of the terms used in the thesis and the development of family policiesin both countries since 90’s. The practical part analyses the encouragement of families inexamined years and defines the main differences in family policies. These differencescomprise distinctly provided allowances, the public spending on support of families, childcareservices and favorable working environment for parents. Subsequently, the impact offamily policies on selected demographic indicators is examined, however the impact was notconfirmed nor disproved. The Swedish family policy offers better support for familiesmainly by widely available child-care. Sweden also provides larger share of public spendingon this area. The part of the conclusion are some recommendations for an improvement ofCzech family policy and possible increase of birth-rate.
Klíčová slova: parental leave; maternity leave; family policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2018
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67360_podm00.pdf [759,17 kB]
Oponentura59949_xpeks00.pdf [427,72 kB]
Hodnocení vedoucího67360_vosz01.pdf [327,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67360/podrobnosti