Problematika zavedení ústavního referenda v ČR

Autor práce: Skřivan, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuba, Jaroslav
Osoba oponující práci: Válková, Helena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika zavedení ústavního referenda v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce posuzuje a popisuje aspekty zastupitelské a přímé demokracie v české ústavnosti a tyto porovnává se specifickými charakteristikami přístupu k instrumentům přímé demokracie ve vybraných zemích Evropy. Práce analyzuje současný stav zastupitelské demokracie v České republice, snaží se charakterizovat její současný nestabilní politický status a prostřednictvím historického rozboru popisuje dosavadní průběh, od přijetí ústavní listiny v roce 1920, v problematice zakotvení celostátního referenda do české ústavnosti. Na základě detailního rozboru legislativních návrhů úpravy celostátního referenda v 7. a 8. volebním období a argumentace příznivců a odpůrců přímé demokracie práce přibližuje nejdůležitější prvky parametrizace přímé demokracie způsobující prodlení a rozpory mezi zákonodárci a nastiňuje výraznou opatrnost, která hraničí s účelovým odpíráním práva občanů podílet se na správě věcí veřejných.
Klíčová slova: referendum; veřejné mínění; ústavní systém; zastupitelská demokracie; přímá demokracie; Česká republika; právo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika zavedení ústavního referenda v ČR
Překlad názvu: Examination of issues encompassing the introduction of constitutional referendum in the Czech republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is assessing characteristics and aspects of representative and direct democracy in Czech constitutionality and presents a comparison with different constitutional approaches considering variability of statutory regulation of direct demoracy among particular states of Europe. It brings an analysis of present unstable political status of the Czech republic as a representative democracy and presents a historical analysis of legislative statutory proposals for incorporation of direct democracy as a citizen´s right to decide in significant problems, from adoption of a Constitutional document of 1920 up to now. The thesis shows, in detailed analysis of legislative statutory proposals focusing on the 7th and 8th parliamentary terms, the most significant parameters causing delay and disagreement among lawmakers and outlines considerable hesitation bordering with intentional denial of citizen´s right to participate in decision-making in public administration.
Klíčová slova: representative democracy; direct democracy; law; constitutional system; referendum; Czech republic; public opinion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2018
Datum podání práce: 8. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66782_xskrl09.pdf [1,91 MB]
Oponentura60212_Válková.pdf [379,36 kB]
Hodnocení vedoucího66782_kubj02.pdf [382,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66782/podrobnosti