Oceňování komerčních bank metodami tržního porovnání

Autor práce: Jíša, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Osoba oponující práci: Nohýnková, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování komerčních bank metodami tržního porovnání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování komerčních bank s primárním zaměřením na metody tržního porovnání. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola popisuje specifika oceňování komerčních bank. Obsahem druhé až čtvrté kapitoly jsou jednotlivé přístupy k oceňování bank. Pátá kapitola má podobu empirické studie, jejímž předmětem je testování multiplikátorů evropských bank a sestavení odvětvových regresních modelů.
Klíčová slova: výnosové metody; majetkové metody; metody tržního porovnání; equity value; odvětvové regresní rovnice; komerční banky; multiplikátory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování komerčních bank metodami tržního porovnání
Překlad názvu: Relative Valuation of Commercial Banks
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with business valuation of commercial banks with primary focus on relative valuation methods. The thesis is divided into five chapters. First chapter describes the specifics of commercial bank valuation. Next three chapters contain individual approaches to bank valuation. Fifth chapter takes a form of emphirical study, which includes testing of multiples of European banks and creation of sector regressions of multiples.
Klíčová slova: commercial banks; relative valuation; intrinsic valuation; asset/liability-based valuation; equity value; multiples; sector regression of multiples

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2018
Datum podání práce: 9. 1. 2019
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66138_xjiso00.pdf [1,75 MB]
Oponentura58744_xhamb01.pdf [285,65 kB]
Hodnocení vedoucího66138_xpobf01.pdf [155,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66138/podrobnosti