Aplikace technické analýzy pro obchodování s kryptoměnami

Autor práce: Klapetková, Nikol
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Osoba oponující práci: Chval, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace technické analýzy pro obchodování s kryptoměnami
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem diplomové práce „Aplikace technické analýzy pro obchodování s kryptoměnami“ je analýza vybraných indikátorů technické analýzy. Každý indikátor má své charakteristické vlastnosti a rozdílné signály pro vstupy do obchodů. Diplomová práce se zaměřuje nejen na představení základních informací ohledně kryptoměn, a indikátorů technické analýzy, ale zejména na vytvoření obchodního systému pomocí provedeného manuálního backtestingu. Cílem práce je seznámit čtenáře s hlavními kryptoměnami a indikátory technické analýzy, které jsou aplikovány do grafů vybraných kryptoměn a nalezení vhodného, ideálně ziskového, obchodního systému. Data jsou získána z dostupných internetových zdrojů na základě provedené analýzy vývoje cen v grafů kryptoměn spolu s technickými indikátory. Získané hodnoty jsou zpracovány v programu MS Excel, kde jsou využity základní matematické a logické funkce. Data jsou vyhodnocena v rámci obchodního systému a nalezení optimální varianty.
Klíčová slova: kryptoměny; Bitcoin; Ethereum; technické indikátory; backtesting; obchodní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace technické analýzy pro obchodování s kryptoměnami
Překlad názvu: Application of technical analysis for trading with cryptocurrencies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the thesis "Application of Technical Analysis for Trading with Cryptocurrencies" is the analysis of selected indicators of technical analysis. Each indicator has its characteristics and various signals for entry into trades. The diploma thesis focuses not only on the diploma thesis on the introduction of basic information about cryptocurrencies and indicators of technical analysis but above all on creating a business system using manual back-testing.This work aims to familiarize the reader with the main cryptocurrencies and the technical analysis indicators, which are applied to the graphs of selected cryptocurrencies and finding a suitable, ideally advantageous, trading system. The data are obtained from the available internet sources based on the analysis of the price development in the cryptocurrency graph together with the technical indicators. The received values are processed in MS Excel, where basic mathematical and logical functions are used. The data is evaluated within the business system, and the optimal option is found.
Klíčová slova: Bitcoin; technical indikators; backtesting; cryptocurrencies; Ethereum; business system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2018
Datum podání práce: 28. 1. 2019
Datum obhajoby: 14.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65831_klan00.pdf [2,84 MB]
Veřejná příloha18149_klan00.xlsx [132,95 kB]
Veřejná příloha18150_klan00.xlsx [130,07 kB]
Oponentura60050_qchvd00.pdf [152,59 kB]
Hodnocení vedoucího65831_xficm03.pdf [463,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65831/podrobnosti