Vliv dopravní obslužnosti na cestovní ruch

Autor práce: Červinská, Veronika
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Mervart, Michal; Štyrský, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv dopravní obslužnosti na cestovní ruch
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá srovnáním kvality veřejné dopravy ve vybraných regionech České republiky a její vazbou na cestovní ruch v daném regionu a počet turistů do regionu přijíždějících. Pro výzkum byly zvoleny regiony s velmi kvalitní a na druhé straně s nekvalitní veřejnou dopravou, výběr je zdůvodněn. Základní použitou metodikou je dotazování, které je důležitým předpokladem pro plánování a projektování činností, taktéž pro poznání veřejného mínění místních obyvatel, tak i potenciálních návštěvníků. Další metodikou je terénní výzkum v podobě pozorování, neboť tato metodika je základní obecnou zásadou všech vědních i prakticky zaměřených oborů. Výzkum prezentovaný v příspěvku byl proveden v letech 2015-2017, potvrdily se v něm rozdíly ve využívanosti veřejné dopravy turisty v závislosti na kvalitě veřejné dopravy v destinaci. Výzkum je prvním krokem k navržení principů modelu dopravní obslužnosti destinace cestovního ruchu veřejnou dopravou.
Klíčová slova: dopravní obslužnost; cestovní ruch; doprava; návštěvnost; externí náklady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv dopravní obslužnosti na cestovní ruch
Překlad názvu: The impact of transport services on tourism
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Dissertation deals with comparison of the quality of public transport in selected regions of the Czech Republic and its relation to tourism in the region and the number of tourists coming to the region. For the research were selected regions with high quality and on the other side with poor public transport, the choice is justified. The basic methodology used is polling, which is an important prerequisite for the planning and design activities, also for understanding public opinion of local residents and potential visitors. Another methodology is a field survey in the form of observations, as this methodology is a fundamental general principle of all scientific and practically oriented fields. The research presented in this paper was conducted in the years 2015-2017, confirmed in him the differences in public transport tourists depending on the quality of public transport in the area. The research is the first step towards designing principles model of public transport tourism destination by public transport.
Klíčová slova: Tourism; Transport; Traffic; External costs; Internalization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 2. 2019
Datum obhajoby: 20.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62415_xcerv901.pdf [1,92 MB]
Oponentura60367_mervart.pdf [311,11 kB]
Oponentura60368_Štyrský.pdf [192,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62415/podrobnosti