Náhradní rodinná výchova

Autor práce: Marková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Osoba oponující práci: Kupková, Hanka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náhradní rodinná výchova
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice náhradní rodinné výchovy v České republice. Předmětem zkoumání je systém, jakým se instituce náhradní rodinné výchovy člení a způsob jejich financování. Práce se z velké části zaměřuje na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, konkrétně na projekt Fondu ohrožených dětí tzv. Klokánek. Cílem této práce je zhodnocení, zda jsou tato zařízení dostatečně finančně a legislativně podporována ze strany státu.
Klíčová slova: Klokánek; náhradní rodinná výchova; Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náhradní rodinná výchova
Překlad názvu: Substitute family care
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the issue of substitute family care in the Czech Republic. The subject of the research is the system by which institutions of substitute family care are divided and the way of their financing. The work is largely focused on houses for children requiring immediate help, specifically the project called Klokánek founded by the Fund of Endangered Children. The aim of this work is to evaluate whether this type of substitute family care is sufficiently financially and legislatively supported by the government.
Klíčová slova: Klokánek; Houses fir children requiring immediate help; Substitute family care

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce66885_marm19.pdf [495,80 kB]
Veřejná příloha18303_marm19.pdf [2,61 MB]
Hodnocení vedoucího66885_spirit.pdf [61,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66885/podrobnosti