Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem s důrazem na postavení rakouských firem na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem s důrazem na postavení rakouských firem na českém trhu
Autor práce:
Bublíková, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová se zabývá současnými hospodářskými vztahy mezi českou republikou a Rakouskem, především postavením rakouských firem na českém trhu. Cílem první části práce, která se skládá ze třech kapitol, je analyzovat hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem z pohledu exportu a importu zboží a služeb, zejména pak z pohledu přímých zahraničních investic. Je vyzdvihnuta důležitost vzájemných obchodních vztahů pro obě země a popsat vývoj a tendence obchodních a investičních vztahů. Kromě hospodářských aspektů obou zemí se diplomová práce věnuje změnám, které nastaly ve vývoji obchodních vztahů po vstupu České republiky do Evropské unie. První a druhá kapitola mé práce je zaměřena na stručnou charakteristiku Rakouska z hlediska historického, politického a ekonomického. Ve třetí kapitole se práce zabývá bilaterálními hospodářskými vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem, vzájemnou obchodní výměnou zboží v hodnotovém vyjádření i komoditní struktuře, vzájemnou výměnu služeb a příležitostmi do budoucna pro české exportéry. Detailněji jsou rozebírány přímé zahraniční investice z Rakouska, jejich vývoj a faktory, ale také přímé zahraniční investice České republiky v Rakousku. Samostatná část kapitoly je věnována vstupu České republiky do Evropské unie a stručné charakteristice vývoje české ekonomiky. Druhá, prakticky zaměřená část mé diplomové práce, která je obsažena v kapitole čtvrté, je věnována postavení rakouských firem na českém trhu a výhledu do budoucna. V části, která se vztahuje do minulosti, jsou zmiňovány detailněji faktory a formy vstupu rakouských firem na český trh společně se stručnou charakteristikou vybraných firem, a jejich motivy pro vstup na český trh. Jsou zkoumány zejména cíle a priority, které si firmy při vstupu na trh stanovily a dále problémy, kterým musely v minulosti čelit. Cílem práce bylo zjistit naplnění, či nenaplnění stanovených cílů, spokojenost, i nespokojenost s postavením na českém trhu. Pozornost je věnována pozici na českém trhu, tržnímu podílu a podílu obratu v České republice na celkovém obratu firmy. Kromě jiného jsou rozebírány také hospodářské a kulturní rozdílnosti, které jsou důvodem rozdílnosti zpracování trhu českého a rakouského. Samostatná část kapitoly je věnována změnám postavení rakouských firem po vstupu České republiky do Evropské unie. Dále jsou v práci popsány současné problémy a výhody českého trhu. Česká republika patří mezi nejatraktivnější trhy EU, otázkou však zůstává, jestli je Česká republika atraktivní lokalitou pro investice i do budoucna. Účelem diplomové práce bylo zjistit, jaké cíle a priority si kladou rakouské firmy do budoucna, kde vidí šance a rizika na trhu a jakou strategii budou v budoucnu následovat.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 6. 2008
Datum podání práce:
24. 6. 2008
Datum obhajoby:
09.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
10093_xbubl01.pdf [1,26 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/10093/podrobnosti