Parita kúpnej sily na príklade ŠKODA AUTO a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Parita kúpnej sily na príklade ŠKODA AUTO a.s.
Autor práce:
Janko, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci:
Krupka, Lukáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom mojej práce s názvom „Parita kúpnej sily na príklade ŠKODA AUTO a.s.“ je overenie platnosti absolútnej verzie parity kúpnej sily na príklade produktov spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. na českom, slovenskom a nemeckom trhu. Ďalšími cieľmi je analýza dôvodov platnosti, resp. neplatnosti a určenie veľkosti odchýlky nominálneho kurzu od toho v parite. V svojej práci popisujem a vysvetľujem teoretické základy, analyzujem produkty skúmanej spoločnosti a syntézou čiastkových výsledkov dochádzam k celkovému záveru, ktorý ďalej analyzujem.Porovnanie českého a slovenského trhu prináša vskutku priaznivé výsledky – rozdiel medzi kurzom v parite a nominálnym kurzom centrálnej banky činil približne štyri percentá, čo pripisujem najmä nemožnosti úplne nasimulovať podmienky, v ktorých mnou skúmaná teória platí. Sklamanie však prichádza pri porovnaní trhu českého a nemeckého, kde sa odchýlka pohybuje až na úrovni dvadsať percent. V tomto prípade sa už nedá rozprávať o akejsi chybe výpočtu či prirodzenej odchýlke. Napriek úprimnej snahe sa mi platnosť absolútnej verzie parity kúpnej sily tak, ako je definovaná, potvrdiť nepodarilo a v jednom zo skúmaných trhov bola odchýlka dokonca natoľko významná, že môže slúžiť ako dôkaz neplatnosti teórie. Tým odpovedám na základnú otázku mojej práce a taktiež plním jej hlavný cieľ – vyvrátil som teóriu na mnou skúmaných trhoch na produktoch spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.
Klíčová slova:
kúpna sila; parita; ŠKODA AUTO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
27.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65784_janm21.pdf [1008,85 kB]
Oponentura:
61580_xkrul14.pdf [65,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
65784_zamberp.pdf [62,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65784/podrobnosti