Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv migrace na Nizozemsko jako přijímající zemi

Autor práce: Homoláčová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Osoba oponující práci: Madarászová, Alexandra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv migrace na Nizozemsko jako přijímající zemi
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na migraci a její vliv na přijímající země, konkrétně na Nizozemsko, které je v současné době velmi vyhledávanou destinací imigrantů ze všech koutů světa. Imigranti tvoří různorodou skupinu a dopady migrace jsou velmi komplexní; práce se věnuje ekonomickému aspektu migrace s částečným společenským přesahem. Práce si klade za cíl rozlišit a objasnit potenciální negativní či pozitivní dopady migrace na nizozemskou ekonomiku. Obsahem práce je analýza statistických dat a vlastního dotazníkového šetření a porovnání odvozovaného vlivu migrace s dopady plynoucími z teorií či jejich prvků, popř. se závěry jiných studií. Vliv na ekonomiku (i společnost) se různí v závislosti na charakteristikách migranta, rozlišuji proto mezi skupinami migrantů s ohledem např. na vzdělání, vyspělost země původu či účel migrace. Ekonomické a společenské prvky, na kterých zkoumám dopady migrace, jsou mj. produktivita, integrace a nezaměstnanost na (ne)populárních pozicích.
Klíčová slova: Nizozemsko; společnost; integrace; migrace; imigrace; ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv migrace na Nizozemsko jako přijímající zemi
Překlad názvu: Impact of migration on the Netherlands as a receiving coutry
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with migration and its impact on receiving countries, in particular, the Netherlands, which is currently considered to be a popular migration destination, attracting people from countries around the globe. The immigrants are not a homogenous group and the impacts of migration are very complex; thus, the focus of the thesis is set on the economic aspect of migration with an overlap to society. The thesis aims to distinguish and clarify the potential negative or positive impacts of migration on the Netherlands‘ economy. The main content of the thesis is an analysis of statistical data and the author’s survey and following comparison of from the statistics and survey derived impacts of migration with the impacts deduced from the migration theories or their elements, or, if relevant, with the outcomes of other author‘s studies. The impact on economics (and society as well) depends on a migrant’s characteristics, such as education, the sending country’s level of development or aim of migration; this fact is being respected in the thesis. The economic and sociologic elements which are to be studied are e.g. productivity, integration, and unemployment in (un)popular jobs.
Klíčová slova: Netherlands; integration; immigration; economics; migration; society

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2019
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 28.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65400_homk00.pdf [1,19 MB]
Oponentura61012_xmada00.pdf [63,33 kB]
Hodnocení vedoucího65400_xnovm114.pdf [63,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65400/podrobnosti