Odbory a kolektivní vyjednávání

Autor práce: Kňourková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Osoba oponující práci: Spirit, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odbory a kolektivní vyjednávání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá odbory a kolektivním vyjednáváním na území České republiky. Cílem této diplomové práce je zhodnocení, zda požadavky stanovené právními předpisy v České republice pro oblast odborů a kolektivního vyjednávání jsou dostatečné pro zajištění lepších pracovních podmínek zaměstnancům. Stanovenou hypotézou je, že právní úprava odborů a kolektivního vyjednávání je dostatečně propracovaná a budou-li dodrženy její požadavky, zajistí se tak zaměstnancům kvalitnější pracovní podmínky. Součástí této diplomové práce jsou i následující výzkumné otázky, na něž bude v této práci zodpovězeno, a které zní takto: Mají odborové organizace natolik silné postavení při vyjednávání se zaměstnavateli, že jsou schopny zajistit lepší podmínky zaměstnancům? Je role odborů důležitá a má je smysl zřizovat, či se jedná o pouhý přežitek doby? Představují odborové organizace možnost zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, či se jedná o pouhé účelné zneužití práva? Představuje stávka vhodný prostředek k řešení kolektivních sporů? Diplomová práce je rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola je zaměřena na oblast obecného pojetí pracovního práva, práva zaměstnanců a možnosti jejich zastoupení. Druhá kapitola se zabývá postavením odborových organizací a jejich právní úpravou. Třetí kapitola se zabývá procesem kolektivního vyjednávání. Čtvrtá kapitola analyzuje 2 podnikové kolektivní smlouvy a na závěr této kapitoly je zhodnoceno i dotazníkové šetření.
Klíčová slova: odborové organizace; kolektivní vyjednávání; kolektivní smlouva; kolektivní spory; zákoník práce; zákon o kolektivním vyjednávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odbory a kolektivní vyjednávání
Překlad názvu: Trade unions and collective bargaining
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the issue of trade unions and collective bargaining in the Czech Republic. The aim of this diploma thesis is to evaluate whether the requirements laid down by legislation in the Czech Republic for trade unions and collective bargaining are sufficient to ensure better working conditions for employees. The hypothesis is that trade union regulation and collective bargaining is well developed, and that, if its requirements are met, employees will have better working conditions. This diploma thesis also includes the following research questions that will be answered in this work, which read as follows: Do trade unions have such a strong position in negotiating with employers that they are able to provide better conditions for employees? Is the role of trade unions important and is it worthwhile to set up, or is it merely a survival of time? Do trade unions represent the possibility of improving employees' working conditions, or is it just a mere abuse of rights? Does the strike constitute a suitable means of resolving collective disputes? The diploma thesis is divided into 4 chapters. The first chapter focuses on the general concept of labor law, employees' rights and possibilities of their representation. The second chapter deals with the position of trade unions and their legal regulation. The third chapter deals with the process of collective bargaining. The fourth chapter analyzes two corporate collective agreements and the questionnaire survey is evaluated at the end of this chapter.
Klíčová slova: the Collective Bargaining Act; trade unions; collective bargaining; collective agreement; collective disputes; the Labour Code

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 30.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62839_xknoi00.pdf [942,91 kB]
Veřejná příloha18362_xknoi00.pdf [346,24 kB]
Oponentura61541_spirit.pdf [59,94 kB]
Hodnocení vedoucího62839_souskova.pdf [63,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62839/podrobnosti