Marketing ve farmaceutickém sektoru zdravotnického systému

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing ve farmaceutickém sektoru zdravotnického systému
Autor práce:
Koláčková, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci:
Votava, Libor
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit farmaceutických společností. Konkrétně na léčivé prostředky kardiologické linie, tedy léků vázaných na lékařský předpis. V literární rešerši teoretické části práce je popsána problematika farmaceutického průmyslu a trhu léčiv. Také je zde popis marketingové komunikace a nástrojů marketingového mixu. Metodické část obsahuje popis využité metody a postup provádění kvalitativního výzkumu a naplnění cílů. Analytická část zahrnuje samostatné výsledky tří tématických okruhů zabývajích se využíváním konkrétních nástrojů komunikačního mixu, farmaceutickými reperezentanty a podporou produktu v jeho jednotlivých fázích. Na konci práce jsou konstituovány teorie ze získaných dat, které jsou následně diskutovány a shrnuty.
Klíčová slova:
generikum; originální společnost; léčivý přípravek; Farmaceutický reprezentant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 2. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60912_xkolm83.pdf [976,45 kB]
Oponentura:
63012_votaval.pdf [147,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
60912_lesetion.pdf [96,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60912/podrobnosti