Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti
Autor práce:
Holečková, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Svačinová, Kornélia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem porodnosti a plodnosti na území České republiky od 90. let 20. století do současnosti. Cílem práce je provést analýzu a zhodnotit porodnost a plodnost společně s jinými ukazateli, které spolu navzájem souvisí. Práce je členěně do tří kapitol, kde první teoretická část hodnotí hlavní změny demografického chování populace a popisuje změny a trendy v porodnosti a plodnosti před a po roce 1990. Druhá kapitola, zabývající se samotnou analýzou, popisuje a graficky znázorňuje vývoj porodnosti, plodnosti, sňatečnosti či potratovosti a dále porovnává vybrané demografické ukazatele v krajích České republiky, jako je počet živě narozených mimo manželství, porodnost a průměrný věk matky při narození dítěte. Třetí, prognostická část, má za cíl na základě projekce porovnat skutečnou a projektovanou porodnost.
Klíčová slova:
projekce; porodnost; plodnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
03.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69580_xholk17.pdf [2,35 MB]
Oponentura:
61552_xcsek00.pdf [64,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
69580_langhamj.pdf [63,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69580/podrobnosti