Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou
Autor práce:
Doležalová, Radka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Mitwallyová, Helena
Osoba oponující práci:
Matula, Miloš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi zřizovanými a zakládanými veřejnou správou. Práce řeší, zda je trend přeměny příspěvkových organizací na obchodní společnosti v České republice žádoucí. Zda jsou příspěvkové organizace pro zřizovatele efektivnější než obchodní společností zakládané územně samosprávnými celky. Teoretická část je věnována analýzám příspěvkových organizací jak v České republice, tak na Slovensku a obchodním společnostem zakládaných veřejnou správou. Dále je zde proveden rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek s důrazem na tzv. vertikální spolupráci. V praktické části je provedena komparace obchodních společností zakládaných veřejnou správou a komparace příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným. Výsledky komparací jsou pak ilustrovány na konkrétních příkladech, kdy byly příspěvkové organizace transformovány na obchodní společnosti. Na základě provedených analýz, komparací a uvedených příkladů z praxe lze konstatovat, že z hlediska zřizovatele jsou efektivnější příspěvkové organizace. Přidaná hodnota této diplomové práce je v tom, že by mohla usnadnit rozhodování územně samosprávným celkům, které stojí před rozhodnutím, zda příspěvkovou organizaci transformovat či nikoliv.
Klíčová slova:
veřejné služby; příspěvkové organizace; obchodní společnosti; zadávání veřejných zakázek; vertikální spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
1. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67778_dolr00.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
61981_matm01.pdf [403,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
67778_xmith900.pdf [871,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67778/podrobnosti