Použití IoT v málo přístupných oblastech

Autor práce: Hodboď, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Osoba oponující práci: Novotný, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití IoT v málo přístupných oblastech
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému se zajištěním bezpečnosti v oblasti bez dostupnosti mobilního signálu pomocí aktivních traumabodů, tj. bodů umožňujících přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí GSM pro zvýšení bezpečnosti turistů pohybujících se ve volném terénu CHKO Brdy. Pro datový přenos nouzového volání je využívána technologie Internet of Things (IoT) prostřednictvím sítě sigfox. Volání nouzovým tlačítkem je napojeno na IS Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.Práce v teoretické časti definuje termín internet věcí. Stručně popisuje jeho historii a využití pro spotřebitele, státní správu, ve zdravotnictví, infrastruktuře, výrobě, maloobchodě a dopravě. Teoretická část dále popisuje celosvětový bezdrátový komunikační systém sigfox a jeho použití k budování aktivních traumabodů.V praktické části pak práce shrnuje výsledky měření sigfox signálu na dvanácti místech na území středních Brd a jsou vytipována další tři místa v této lokalitě, kde by bylo vhodné vybudovat aktivní traumabody.
Klíčová slova: Traumabod; Internet věcí; Sigfox; CheckFox; Brdy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití IoT v málo přístupných oblastech
Překlad názvu: Use of IoT in inaccessible areas
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor’s thesis deals with solving the problem of ensuring security in the area without the availability of mobile network using active rescue points i.e. points enabling the emergency calling by other method than using the GSM mobile networks to increase the safety of tourists traveling in the free terrain of the Protected Landscape Area Brdy. The Internet of Things (IoT) via sigfox network is used for data transfer of the emergency call. Emergency button is connected to IS of Fire Brigade of the Pilsen Region.The thesis in the theoretical part defines the term Internet of Things. It briefly describes its history and usage for consumers, government, healthcare, infrastructure, manufacturing, retail and transportation. The theoretical part also describes the worldwide wireless communication system sigfox and its use to build active rescue points.In the practical part, the thesis summarizes the results of sigfox signal measurement at twelve locations in the central Brdy area and the next three places in this locality are selected where it would be useful to build active rescue points.
Klíčová slova: Sigfox; Rescue point; IoT; CheckFox; Brdy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69353_hodl01.pdf [7,50 MB]
Oponentura60900_novotnyj.pdf [63,31 kB]
Hodnocení vedoucího69353_lucl01.pdf [63,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69353/podrobnosti