Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps
Autor práce:
Ho, Anh Tu
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace na přístupu Progressive Web Apps a je určena pro čtenáře, kteří se zajímají o přístup Progressive Web Apps a jeho tvorbu. Cílem práce je návrh a vytvoření webové aplikace SoundForYou s využitím metodiky pro malé softwarové projekty (MMSP) a přístupy mobile first a Progressive Web Apps. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické časti práce jsou v první kapitole stručně popsány webové a mobilní aplikace a jejich porovnání, dále je v samostatné kapitole popsán přístup Progressive Web Apps. V praktické části je hlavním cílem práce návrh a tvorba webové aplikace pomocí metodiky MMSP a s využitím přístupů mobile first a Progressive Web Apps.Výstupem bakalářské práce je webová aplikace a zhodnocení parametrů nově vytvořené aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps.
Klíčová slova:
Progressive Web Apps; MMSP; webová aplikace; mobile first

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps
Překlad názvu:
Design of web application based on Progressive Web Apps approach
Autor práce:
Ho, Anh Tu
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the design and implementation of a web application on Progressive Web Apps approach and is designed for readers interested in Progressive Web Apps approach and its creation. The goal of this thesis is to design and create web application SoundForYou using the methodology for small software projects (MMSP) and mobile first and Progressive Web Apps approaches. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of the thesis, the first chapter briefly describes the web and mobile applications and their comparison. In the practical part, the main goal of the thesis is to design and create a web application according to the methodology MMSP and using mobile first and Progressive Web Apps approaches.The result of the thesis is a web application and evaluation of parameters of a newly created application on Progressive Web Apps approach.
Klíčová slova:
Progressive Web Apps; MMSP; web application; mobile first

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
3. 5. 2019
Datum obhajoby:
19.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68630_hoan01.pdf [1,87 MB]
Veřejná příloha:
18554_hoan01.zip [159,15 kB]
Oponentura:
61531_pavjar.pdf [61,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
68630_sediva.pdf [66,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68630/podrobnosti