Návrh reportingového řešení pro vybranou firmu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh reportingového řešení pro vybranou firmu
Autor práce:
Lacinová, Eva-Marie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Maryška, Miloš
Osoba oponující práci:
Sládek, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh struktury reportingového řešení pro prodej ve vybrané firmě, což je i jejím hlavním cílem.V teoretické části se práce snaží definovat a vysvětlit pojmy reporting a report a popsat novodobou historii reportingu. Dále se v této části zabývá různými hledisky, podle kterých můžeme reporty členit, a vymezuje důvody, proč je reportingu přikládána stale větší důležitost a větší firma se dnes už reportingového oddělení neobejde. Ve své druhé polovině se teoretická část zabývá různými přístupy k reportingovým řešením z pohledu Business Intelligence a průběhem projektu návrhu nového reportingového řešení v Self-Service Business Intelligence nástroji. Speciální pozoronost je v rámci tohoto popisu návrhu nového řešení věnována dimenzionálnímu modelování a možnostem vizualizace dat při tvorbě výstupů.V praktické části se práce zabývá návrhem SSBI reportingového řešení na základě východisek z části teoretické. Návrh zahrnuje analýzu uživatelských a datových požadavků, které současné reportovací aktivity firmy nenaplňují, a následnou tvorbu dimenzionálního modelu. Poté zde dojde na základě východisek z provedené analýzy požadavků i k návrhu výstupů.Hlavním přínosem je vypracovaný návrh řešení, na který je možné rovnou navázat implementací řešení ve vybraném nástroji. Případně je tuto práci možné použít jako předlohu pro vypracování návrhu jiného reportingového řešení.
Klíčová slova:
reporting; report; prodej; dashboard; Self-Service Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2018
Datum podání práce:
3. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68315_lace01.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
61190_xslap13.pdf [64,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
68315_maryskam.pdf [63,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68315/podrobnosti