Návrh reportingového řešení pro vybranou firmu

Autor práce: Lacinová, Eva-Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Osoba oponující práci: Sládek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh reportingového řešení pro vybranou firmu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh struktury reportingového řešení pro prodej ve vybrané firmě, což je i jejím hlavním cílem.V teoretické části se práce snaží definovat a vysvětlit pojmy reporting a report a popsat novodobou historii reportingu. Dále se v této části zabývá různými hledisky, podle kterých můžeme reporty členit, a vymezuje důvody, proč je reportingu přikládána stale větší důležitost a větší firma se dnes už reportingového oddělení neobejde. Ve své druhé polovině se teoretická část zabývá různými přístupy k reportingovým řešením z pohledu Business Intelligence a průběhem projektu návrhu nového reportingového řešení v Self-Service Business Intelligence nástroji. Speciální pozoronost je v rámci tohoto popisu návrhu nového řešení věnována dimenzionálnímu modelování a možnostem vizualizace dat při tvorbě výstupů.V praktické části se práce zabývá návrhem SSBI reportingového řešení na základě východisek z části teoretické. Návrh zahrnuje analýzu uživatelských a datových požadavků, které současné reportovací aktivity firmy nenaplňují, a následnou tvorbu dimenzionálního modelu. Poté zde dojde na základě východisek z provedené analýzy požadavků i k návrhu výstupů.Hlavním přínosem je vypracovaný návrh řešení, na který je možné rovnou navázat implementací řešení ve vybraném nástroji. Případně je tuto práci možné použít jako předlohu pro vypracování návrhu jiného reportingového řešení.
Klíčová slova: reporting; report; prodej; dashboard; Self-Service Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh reportingového řešení pro vybranou firmu
Překlad názvu: Design of a reporting solution for a selected company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on the design of a reporting solution for the sales department in the selected company, which is also its main goal.In the theoretical part, the thesis tries to define and explain the concept of reporting and describe its modern history. Furthermore, it deals with various aspects according to which we can divide reports and defines the reasons why corporate reporting is becoming more and more important. In its second half, the theoretical part deals with various approaches to reporting solutions from the perspective of business intelligence and the project of designing a new reporting solution in a Self-Service Business Intelligence tool. Special attention is paid to dimensional modelling and possibilities of data visualization during the creation of reporting outputs.The practical part deals with the design of a SSBI reporting solution based on the theoretical part, which includes analysis of user and data requirements that are not being met with the company’s current reporting activities, and the subsequent creation of a dimensional model. Based on the analysis, form of the outputs is also proposed.The main benefit is the design of a reporting solution, which can be directly followed by implementation of the solution in the selected SSBI tool. Alternatively, this work can be used as a template for developing a different reporting solution.
Klíčová slova: corporate reporting; report; dashboard; Self-Service Business Intelligence; sales

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2018
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68315_lace01.pdf [1,70 MB]
Oponentura61190_xslap13.pdf [64,30 kB]
Hodnocení vedoucího68315_maryskam.pdf [63,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68315/podrobnosti