Účinky metód sociálneho inžinierstva na rôzne cieľové skupiny

Autor práce: Blaško, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci: Čermák, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účinky metód sociálneho inžinierstva na rôzne cieľové skupiny
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov sa v dnešnej dobe radia k hlavným témam informačnej spoločnosti. So zabezpečením čo najmenej rizikového správania jednotlivca v súčasnej dobe je úzko spätý pojem sociálne inžinierstvo a sociotechnika. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať rozhodovací proces jednotlivca – zistiť, podľa čoho sa rozhoduje a čo ovplyvňuje jeho rozhodovanie. V teoretickej časti je definovaný pojem sociálne inžinierstvo, jeho metódy, postupy, vlastnosti subjektov, ktoré sociálne inžinierstvo využíva. V praktickej časti je na analyzovanie dôležitosti faktorov rozhodovania použitý dotazníkový prieskum, ktorý sa týka náchylnosti voči sociálnemu inžinierstvu. Na otázky dotazníka odpovedalo platne 203 respondentov, ktorí boli pre účely analýzy výsledkov rozdelení podľa rôznych kritérií do ôsmich rôznych delení. Výsledky dotazníkového prieskumu sú prezentované formou overenia správnosti vopred stanovených piatich hypotéz, ktoré predpokladajú isté stereotypmi dané správanie skupín jedincov. Záverom bakalárskej práce je určenie miery rizikovosti správania jednotlivých skupín pri rôznych sociotechnických útokoch, resp. miera účinnosti rôznych metód sociálneho inžinierstva na rôzne skupiny jedincov. S metódami a postupmi sociálneho inžinierstva by sa malo oboznámiť čo najviac osôb, ktorým záleží na bezpečnosti a minimalizácii rizika úniku osobných informácií v súčasnej modernej informačnej spoločnosti.
Klíčová slova: sociálne inžinierstvo; sociotechnika; útok; informačná bezpečnosť; manipulácia; ovplyvňovanie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účinky metód sociálneho inžinierstva na rôzne cieľové skupiny
Překlad názvu: Effects of social engineering methods on various target groups
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Information security and personal data protection belong to one of the main topics of the information society nowadays. To ensure the least risk behavior of the individual today the concept of social engineering and sociotechnics is closely related. The aim of the bachelor thesis is to create an analysis of the decision-making process of an individual - according to what he decides/is he deciding and what influences the process of his decision making. The theoretical part defines the concept of social engineering, its methods, tools, and properties of subjects that the social engineering uses. In the practical part, a questionnaire survey to analyze the decision-making process is used, which focuses on susceptibility to social engineering. The survey‘s questions were answered validly by 203 respondents who were then divided into eight different divisions according to various criteria for the purpose of analyzing the distribution of the results. The results of the questionnaire survey are presented in the form of confirmation of the rightfulness of five pre-determined hypotheses, which assume certain stereotypically given behavior of groups of individuals. The conclusion of the bachelor thesis is to determine the level of risk behavior of individual groups in various sociotechnical attacks and/or of effectiveness of different social engineering methods for different groups of individuals respectively. Social engineering methods and procedures should be introduced to the maximum number of people who care about the safety and minimalization of the risk of leakage of personal information in today's modern information society.
Klíčová slova: sociotechnics; social engineering; attack; information security; manipulation; influencing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2017
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63412_blal01.pdf [1,36 MB]
Veřejná příloha18578_blal01.pdf [263,13 kB]
Oponentura61294_xcerr23.pdf [64,01 kB]
Hodnocení vedoucího63412_sigmund.pdf [64,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63412/podrobnosti