Účinky metód sociálneho inžinierstva na rôzne cieľové skupiny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účinky metód sociálneho inžinierstva na rôzne cieľové skupiny
Autor práce:
Blaško, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci:
Čermák, Radim
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Informační bezpečnost a ochrana osobních údajů se v dnešní době řadí k hlavním tématům informační společnosti. Se zajištěním co nejméně rizikového chování jednotlivce v současné době je úzce spjat pojem sociální inženýrství a sociotechnika. Cílem diplomové práce je vytvořit analýzu procesu rozhodování jednotlivce - podle čeho se rozhoduje a co ovlivňuje jeho rozhodování. V teoretické části je definován pojem sociální inženýrství, jeho metody, postupy, vlastnosti subjektů, které sociální inženýrství využívá. V praktické části je k analýze rozhodovacího procesu použito dotazníkové šetření, který se týká náchylnosti vůči sociálnímu inženýrství. Na otázky dotazníku odpovědělo platně 203 respondentů, kteří byli pro účely analýzy výsledků rozděleni podle různých kritérií do osmi různých dělení. Výsledky dotazníkového průzkumu jsou prezentovány formou ověření správnosti pěti předem stanovených hypotéz, které předpokládají určité stereotypy dané chování skupin jedinců. Závěrem diplomové práce je určení míry rizikovosti chování jednotlivých skupin při různých sociotechnických útocích resp. míra účinnosti různých metod sociálního inženýrství na různé skupiny jedinců. S metodami a postupy sociálního inženýrství by se mělo seznámit co nejvíce osob, kterým záleží na bezpečnosti a minimalizaci rizika úniku osobních informací v současné moderní informační společnosti.
Klíčová slova:
sociotechnics; social engineering; attack; information security; manipulation; influencing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2017
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63412_blal01.pdf [1,36 MB]
Veřejná příloha:
18578_blal01.pdf [263,13 kB]
Oponentura:
61294_xcerr23.pdf [64,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
63412_sigmund.pdf [64,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63412/podrobnosti