Analýza problémů při implementaci informačních systémů do nemocnic

Autor práce: Vávra, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Osoba oponující práci: Novotný, Ota

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza problémů při implementaci informačních systémů do nemocnic
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Informační systémy ve zdravotnictví se používají již od 60 let. Projekty na jejich zavádění ale často končí neúspěchem, náklady vysoko nad plánem nebo nesplněnými očekáváními. Tato práce má za cíl identifikovat problémy, se kterými se potýkají projekty implementace informačních systémů do nemocnic. Dále pak vysvětlit příčiny nalezených problémů a stanovit možnosti, jak se identifikovaným problémům dá předcházet, případně jak se dají řešit. V první části této práce jsou teoreticky popsány informační systémy vyskytující se v nemocnicích a důvody jejich zavádění. V další části pak práce analyzuje celkem 8 případových studií popisujících 10 projektů zavádění informačních systémů do nemocnic. Problémy, které se vyskytly při těchto projektech pak rozděluje do 10 kategorií. Každá kategorie představuje klíčový faktor úspěchu při zavádění informačních systémů do nemocnic, jak je identifikovala studie univerzity v Linköpingu. Na základě tohoto rozdělení pak jsou vybrány kategorie, kde se problémy vyskytly v nejvíce případech. Nejčastěji vyskytující problémy byly v kategorii školení zaměstnanců a v kategorii vysvětlování přínosů nového IS a motivaci zaměstnanců pro práci s ním. Ukázalo se, že při implementaci nového IS se často nebere dostatečný ohled na potřeby zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízení, což vede k frustraci zaměstnanců a nevyužití potenciálu nového IS.
Klíčová slova: implementace informačních systémů; nemocniční informační systém; zdravotní záznam pacienta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza problémů při implementaci informačních systémů do nemocnic
Překlad názvu: Analysis of problems occurring during implementation of hospital information systems
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Information systems are being used in healthcare since the 60s. Theirs implementation often doesn’t end well, with cost higher then expected or with unfulfilled expectations. Goal of this work is to identify problems are occurring in implementation of information system in hospitals. Secondary goal is to explain reason why these problems occurred and how to avoid or solve these problems.First part of this describes information systems in hospital and reason for their implementation. In the next part is the analysis of 8 case studies describing 11 implementation projects of information systems in hospital. Problems that occurred are the divided to 10 categories. Every category describes key success factor in implementation of information systems as described in study done by university in Linköping. Categories that occurred most often are then presented. Results shows, that most occurring is the problem with staff training together with problems in explaining the advantages of new information system to staff and staff motivation. Results also suggest that not enough attention is given to needs of medical staff, which leads to their frustration and inefficient work with new information system.
Klíčová slova: hospital information system; electronic medical record; Implementation of information systems

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2019
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69280_vavm05.pdf [502,33 kB]
Oponentura61536_novotnyo.pdf [64,19 kB]
Hodnocení vedoucího69280_maryskam.pdf [64,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69280/podrobnosti