Srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zemí V4 od roku 2000

Autor práce: Blažek, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Breňová, Lubomíra
Osoba oponující práci: Adámek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zemí V4 od roku 2000
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl vybrat vhodné makroekonomické ukazatele pro srovnání ekonomického vývoje zemí Visegradské čtyřky v období od roku 2000 do roku 2017 a pomocí těchto ukazatelů jednotlivé země porovnat a zjistit, zdali je možné říci, která země V4 si v uplynulém období vedla nejlépe. V teoretické části byl mezi hlavní ukazatele zařazen index růstu hrubého domácího produktu, míra inflace, míra nezaměstnanosti, vývoj běžného účtu platební bilance v poměru k HDP, schodek státního rozpočtu a další. Praktická část se zabývá porovnáváním jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. V druhém úseku praktické části je předvedeno, jak lze porovnat čtyři nejvýznamnější ukazatele v jednom grafu a jak by vypadal vzorec tyto ukazatele kombinující. V závěru je provedena diskuse nad zjištěnými skutečnostmi a konstatováno, že pro porovnání ekonomického vývoje vždy záleží, co je nejdůležitější pro obyvatele dané země.
Klíčová slova: Inflace; Nezaměstnanost; Běžný účet platební bilance; HDP; Visegradská čtyřka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zemí V4 od roku 2000
Překlad názvu: Comparison of Economic Development of Individual Visegrad Group Countries since 2000.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to select appropriate macroeconomic indicators for comparison of the Visegrad countries economic development in the period from 2000 to 2017 and to compare these countries using these indicators to find out whether it is possible to say which V4 country was the best performing in the past period. In the theoretical part, the main indicators included the growth index of gross domestic product, the rate of inflation, the unemployment rate, the development of the current account in relation to GDP, the state budget deficit and more. The practical part deals with the comparison of individual Visegrad countries, i.e. the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. In the second part of the practical part it is shown how to compare the four most important indicators in one chart and how the formula of these indicators would look like. In conclusion, there is a discussion over the findings. The comparison of economic development always depends on what is the most important for the inhabitants of the country.
Klíčová slova: Current account; GDP; Visegrad Group; Inflation; Unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68777_blaj06.pdf [871,15 kB]
Oponentura62589_adamek.pdf [478,82 kB]
Hodnocení vedoucího68777_brenova.pdf [154,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68777/podrobnosti