Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza konkrétního podniku

Autor práce: Iachim, Mihaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Osoba oponující práci: Neumaierová, Inka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza konkrétního podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je aplikace metod strategické analýzy na vybranou společnost Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o., a odhadovat tak budoucnost výroby dílů dodaných do automobilových palivových systémů. V teoretické části jsou charakterizovány dílčí metody sloužící k prozkoumání okolí podniku a jeho vnitřních zdrojů. Pro zmapování vnějšího okolí je použitá PESTLE analýza, analýza odvětví a analýza konkurenčních sil. Vnitřní zdroje a schopnosti jsou analyzovány pomocí VRIO analýzy, které předchází samotná identifikace zdrojů, analýza portfolia a finanční analýza. V praktické části jsou teoretická východiska aplikovaná na skutečné podmínky, které činnost podniku ovlivňují. Závěrem jsou zjištěné informace shrnuté a poté jsou navržena strategická doporučení pro prosperující budoucí vývoj podniku.
Klíčová slova: Strategická analýza; Analýza makrookolí; Analýza mikrookolí; Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza konkrétního podniku
Překlad názvu: Strategic Analysis of Particular Company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is application of strategic analysys´methods to selected company Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. and to estimate the future of manufacturing parts delivered to automotive fuel systems. In the theoretical part are characterized partial methods, which are related to exploring the surroundings of the company and its internal resources. PESTLE analysis, industry analysis, and competitive forces analysis are used to map the external environment. Internal resources and capabilities are analyzed by using VRIO analysis, preceded by resource identification, portfolio analysis and financial analysis. In the practical part, theoretical basis is applied to real conditions affecting its business activities. Finally, obtained information is summarized and then strategic recommendations are proposed for a prosperous future development
Klíčová slova: Analysis of micro environment; Kautex Textron Bohemia spol. s r.o.; Strategic analysis; Analysis of macro environment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68509_iacm00.pdf [779,11 kB]
Oponentura62639_neumaier.pdf [499,92 kB]
Hodnocení vedoucího68509_mikan.pdf [388,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68509/podrobnosti