Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů zemí Visegradské čtyřky v porovnání s vývojem EU jako celku.

Autor práce: Koshkina, Iuliia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Breňová, Lubomíra
Osoba oponující práci: Nečadová, Marta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů zemí Visegradské čtyřky v porovnání s vývojem EU jako celku.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je porovnání ekonomické situace zemí Visegrádské čtyřky s EU jako s celkem. Pro tento účel jsou v práci použity hlavní makroekonomické ukazatele, kterými jsou hrubý domácí produkt, míra inflace a míra nezaměstnanosti. Období, které je v práci analyzováno, začíná rokem 2004, což je rok vstupu všech členů Visegrádské čtyřky do Evropské unie, a končí rokem 2017. Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány a popsány vybrané makroekonomické ukazatele, také jsou objasněny metody jejich měření. Praktická část obsahuje analýzu konkrétních hodnot ukazatelů, porovnání jejich vývoje ve V4 navzájem a srovnání s Evropskou unií jako s celkem. V závěru práce je uvedeno shrnutí provedené analýzy hospodářského vývoje jednotlivých států Visegrádské čtyřky v kontextu EU.Výsledkem práce je zjištění, že během sledovaného období v zemích Visegrádské čtyřky se ekonomická situace výrazně zlepšila. Ve všech zemích poměrně rychle probíhal hospodářský růst, došlo ke snížení míry inflace a míry nezaměstnanosti. Ve srovnání s EU Visegrádská čtyřka často vykazovala lepší hodnoty makroekonomických ukazatelů a nejlépe ze všech zemí na tom byla Česká republika.
Klíčová slova: Visegrádská čtyřka; hrubý domácí produkt; nezaměstnanost; Evropská unie; inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů zemí Visegradské čtyřky v porovnání s vývojem EU jako celku.
Překlad názvu: Development of selected economic indicators of Visegrad Group countries in comparison to the development of the European Union
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to compare the economic situation in the Visegrad countries with the European Union. For this purpose are used main macroeconomic indicators, which are gross domestic product, inflation rate and unemployment rate. The analyzed period begins in 2004, which is the year of entry of all Visegrad four members into the European Union and ends in 2017. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. Selected macroeconomic indicators are defined and described in the theoretical part as well as the methods of their measurement. The analytical part contains analysis of concrete values of indicators, comparison of their development in Visegrad countries with each other, and with the European Union as a whole. In conclusion, there is a summary of the analysis of economic development of Visegrad countries in the context of European Union.The result of this work is finding, that during the monitored period in the Visegrad countries the economic situation has improved significantly. Economic growth has been rapid in all countries, with the rate of inflation and unemployment falling. In comparison to the EU, the Visegrad Four was often showing better results, especially Czech Republic.
Klíčová slova: European Union; inflation; Visegrad group; gross domestic product; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68205_kosi03.pdf [800,35 kB]
Veřejná příloha19029_kosi03.pdf [356,33 kB]
Oponentura62518_necadova.pdf [434,38 kB]
Hodnocení vedoucího68205_brenova.pdf [330,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68205/podrobnosti