Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Faktory ovlivňující zákaznickou spokojenost na klinice estetické medicíny

Autor práce: Fučíková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Osoba oponující práci: Pálešová, Henrieta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující zákaznickou spokojenost na klinice estetické medicíny
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníka ve vybraném zdravotnickém zařízení estetické a plastické medicíny. Práce si klade za cíl určit faktory, které ovlivňují spokojenost zákazníků dané kliniky a potvrdit či vyvrátit výzkumné hypotézy týkající se zákaznické spokojenosti. Práce předkládá definici typického zákazníka kliniky na základě věku, pohlaví a estetických potřeb. Dále rozebírá marketingovou komunikaci používanou v daném odvětví a v rámci rozhovorů pak zjišťuje její efektivitu a působení na koncového klienta. Na vzorku 30 respondentů složených ze zákazníků zdravotnického zařízení byly pomocí hloubkových rozhovorů prověřovány předpokládané hypotézy. Ty byly následně konfrontovány s předpoklady top managementu zařízení o spokojenosti zákazníků a krocích, které klinika provádí, aby dosáhlo její co největší míry. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují spokojenost klienta dle obou dotazovaných skupin patří kvalita poskytovaných služeb, profesionální přístup lékaře, profesionální a diskrétní vystupování personálu a samotné prostředí kliniky.
Klíčová slova: spokojenost; estetická medicína; plastická medicína; kvalitativní výzkum; zdravotnické zařízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující zákaznickou spokojenost na klinice estetické medicíny
Překlad názvu: Factors influencing aesthetic clinic customer satisfaction
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis focuses on customer satisfaction at a selected establishment of aesthetic and plastic medicine. It aims to discover factors which influence customer satisfaction at the clinic in question and to confirm or deny research hypothesis related to it. This thesis defines a typical customer based on age, sex and aesthetical needs. It also focuses on marketing communication commonly used in the researched business field and based on in-depth interviews it observes its effectiveness and effects on the end customer. Hypothesis were tested on a research sample of 30 subjects from the selected clinic's customer population. The result was later brought over and discussed with the top management of the establishment. The steps in order to achieve maximal customer satisfaction were discussed. The research found out that as per both groups the most important factors for customer satisfaction include quality of service provided, professional approach of doctors, professional and discrete approach from the employees' side and the clinic's overall environment itself.
Klíčová slova: aesthetic medicine; satisfaction; plastic surgery; qualitative research; clinic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67600_xfucb00.pdf [1,72 MB]
Oponentura60730_Pálešová.pdf [162,11 kB]
Hodnocení vedoucího67600_xrihd900.pdf [60,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67600/podrobnosti