Analýza podnikatelského prostředí ve vybraných postkomunistických zemích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza podnikatelského prostředí ve vybraných postkomunistických zemích
Autor práce:
Gordievskaya, Alisa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvouletý, Ondřej
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí a faktorů, které mohou ovlivnit výši podnikatelské aktivity na národní úrovni. Cílem této diplomové práce je zanalyzovat faktory, které přispívají či braní rozvoji podnikání na příkladu vybraných třinácti postkomunistických zemí. Na základě zahraničních výzkumů je v této práci zdůrazněn vliv podnikatelské aktivity na rozvoji bohatství země a jsou identifikovány důležité faktory determinující podnikatelské prostředí. Zvláštní pozornost je pak věnována vlivu socialistického režimu na přechod z centrálně plánované ekonomiky k tržní. Empirická část diplomové práce pak vychází z datového souboru pro třináct postkomunistických zemí za období od roku 2000 do roku 2017. Vztahy mezi proměnnými jsou testovány prostřednictvím regresní analýzy. Podle výsledků modelu se podařilo prokázat existenci souvislosti mezi administrativními bariérami pro založení podnikání, korupcí, vládní byrokracií a mírou podnikatelské aktivity. Hlavním přínosem této práce je možnost využití výsledků pro analýzu účinnosti právních předpisů v oblasti podnikání a doplnění informační základny pro tvorbu podpůrného podnikatelského prostředí.
Klíčová slova:
Podnikání; podnikatelské prostředí; postkomunistické země; podnikatelská aktivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66525_gora00.pdf [922,75 kB]
Oponentura:
60908_xmarj83.pdf [431,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
66525_xdvoo06.pdf [174,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66525/podrobnosti