Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rozšíření podnikání jednotlivce do podnikání rodinné firmy

Autor práce: Císařová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Osoba oponující práci: Mísař, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozšíření podnikání jednotlivce do podnikání rodinné firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je zaměřena na posouzení podnikatelského záměru rozšíření současného konceptu podnikání jednotlivce do podnikání rodinné firmy v oblasti rukodělné výroby. V teoretické části jsou představeny základní pojmy objasňující problematiku rodinného podnikání a trend růstu poptávky na trhu s rukodělnými výrobky. Rešerše obsahuje také teoretický rámec pro tvorbu podnikatelského plánu a průzkumu trhu. Další část práce popisuje podrobný podnikatelský plán rozšíření podnikatelské činnosti do rodinné živnosti a následně do rodinné firmy. Podnikání je zaměřeno na výrobu a prodej ručně pletených módních doplňků, šité módy a dřevěných výrobků. Výroba bude zajištěna 3 společníky se zapojením členů jedné rodiny. Prodej bude probíhat pomocí online prostředí s využitím sociálních sítí. Podle zjištěných poznatků lze předpokládat, že podnikatelský záměr rozšíření podnikání do rodinné firmy je realizovatelný a má reálnou šanci na úspěch. Činnost však není výrazně výnosná. Cílem tohoto typu podnikání je tak primárně seberealizace a uspokojení z fungujícího konceptu rodinné firmy.
Klíčová slova: rozšíření činnosti; podnikání; rukodělná výroba; podnikatelský plán; rodinná firma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozšíření podnikání jednotlivce do podnikání rodinné firmy
Překlad názvu: Expanding an individual's business into a family business
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the business plan of extending the current concept of individual entrepreneurship into the family business in the market of handmade products. The theoretical part introduces the basic concepts explaining the issues of family business and the trend of increasing demand in the handmade market. It also contains a theoretical framework for creating a business plan and market research.The practical part describes a detailed business plan of business expansion into a family business. The business is focused on the production and sale of handmade knitting fashion accessories, sewing fashion and wooden products. Production will be provided by 3 partners, who are also members of one family. Sales will take place in an online environment using social networks. According to the findings it can be assumed that the business plan of expanding business into a family business is feasible and it has a real chance of success. However, the activity is nor very profitable. The goal of this type of business is primarily self-fulfilment and satisfaction from functioning family business.
Klíčová slova: entrepreneurship; handmade production; business plan; business expansion; family business

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 12.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67980_cist00.pdf [3,32 MB]
Oponentura63446_xmisj900.pdf [477,23 kB]
Hodnocení vedoucího67980_ivanasvo.pdf [140,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67980/podrobnosti