Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza konkurence firmy Alza.cz

Autor práce: Lachman, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soukupová, Jana
Osoba oponující práci: Pravdová, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza konkurence firmy Alza.cz
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat konkurenci společnosti Alza.cz. Toho je dosaženo skrze analýzu samotné firmy, B2C e-commerce trhu a konkurentů na trhu. Práce využívá kvantitativní i kvalitativní výzkum. Jsou analyzovány sekundární data, jak o trhu, Alze, tak i největších konkurentech. Krom toho je součástí práce polo-strukturovaný rozhovor s místopředsedou představenstva společnosti Alza.cz. Nejprve je analyzováno vnější prostředí, počínaje makroprostředím, následované mikroprostředím. Analýza vnitřního prostředí slouží k nalezení konkurenčních výhod. SWOT a BCG matice následují po zmíněných analýzách. Závěr obsahuje shrnutí konkurenčních výhod, mezi které historicky patřily nízké ceny, skladová dostupnost a holešovický showroom. Nyní mezi konkurenční výhody patří hlavně síla značky, široké portfolio produktů a služby, které Alza.cz nabízí. Závěr také obsahuje doporučení do budoucna.
Klíčová slova: SWOT; e-commerce; Porterova analýza pěti sil; Analýza konkurence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza konkurence firmy Alza.cz
Překlad názvu: Competitive analysis of company Alza.cz
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze the competition of the company Alza.cz. This is achieved through the analysis of the company itself, B2C e-commerce market and competitors in the market. The thesis uses quantitative and qualitative research. Secondary data are analyzed, on the market, company Alza.cz and the biggest competitors. In addition, the work includes a semi-structured interview with Deputy Chairman of the Board of Directors of Alza.cz. First, the external environment is analyzed, starting with the macroenvironment, followed by microenvironment. Analysis of the internal environment serves to find competitive advantages. The SWOT and BCG matrices follow the above analyzes. The conclusion contains a summary of competitive advantages, which historically included low prices, stock availability and the Holešovice showroom. Nowadays, the competitive advantages include brand strength, a broad portfolio of products and services that Alza.cz offers. The conclusion also contains recommendations for the future.
Klíčová slova: Competitive analysis; e-commerce; SWOT; Porter five forces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67673_xlacj13.pdf [2,37 MB]
Oponentura63412_Pravdová.pdf [42,16 kB]
Hodnocení vedoucího67673_jasoukup.pdf [370,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67673/podrobnosti