Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza podniku MS KART s.r.o.

Autor práce: Ondřich, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Osoba oponující práci: Boukal, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza podniku MS KART s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je na základě strategické analýzy zjistit možnosti a aktuální stav podniku MS KART s.r.o. a formulovat strategická doporučení. Ve strategické analýze jsou využity standardní metody této analýzy. Pro analýzu makrookolí je využita metoda PESTL, pro analýzu mikrookolí je využit Porterův model 5 sil, pro analýzu zdrojů a schopností podniku je použita VRIO analýza a pro zhodnocení finanční kondice podniku je použita finanční analýza. Uvedené metody jsou shrnuty SWOT analýzou, na základě které jsou dána strategická doporučení pro zlepšení situace podniku. Přínosem práce je vyhodnocení stavu podniku a jeho okolí a navržení strategických kroků ke zlepšení této situace.
Klíčová slova: Strategická analýza; MS KART; PESTL analýza; Porterův model 5 sil; VRIO analýza; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza podniku MS KART s.r.o.
Překlad názvu: Strategic analysis of MS KART s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to find out possibilities and current position of the company MS KART s.r.o. and formulate strategic recommendations. This is based on strategic analysis. Strategic analysis uses standard methods of this analysis. The PESTL method is used for macroenvironment analysis, Porter’s 5 forces model is used to analyse microenvironment, VRIO analysis is used to analyze resources and capabilities of the company and financial analysis is used to evaluate the company’s financial condition. These methods are sumarized by SWOT analysis, based on which are given strategic recommendations for improving the situation of the company. The contribution of this thesis is evaluation of condition of the company and its surroundings and to propose strategic steps to improve this situation.
Klíčová slova: Strategic analysis; MS KART; PESTL analysis; VRIO analysis; financial analysis; Porter's 5 forces model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 12.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66718_xondj18.pdf [1,48 MB]
Oponentura61825_boukal.pdf [496,85 kB]
Hodnocení vedoucího66718_krausej.pdf [390,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66718/podrobnosti