Realizace cyhtré domácnosti pomocí systému Loxone

Autor práce: Blovská, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Osoba oponující práci: Novotný, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Realizace cyhtré domácnosti pomocí systému Loxone
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Chytrá domácnost je fenoménem současné doby. V dnešním uspěchaném rytmu života by byl každý rád, aby jeho domácnost fungovala nejlépe sama, a to ještě za využití takových údajů jako je například současná pozice uživatele. Taková chytrá domácnost by mohla sama sledovat, kde se právě nacházím a na základě těchto údajů zapínala, nastavovala různá domácí zařízení. Například by chytrá domácnost mohla sledovat polohu uživatele a na základě této informace by mohla nastavit termostat kotle na vyšší teplotu, aby v době příchodu domů, bylo již příjemně teplo. Také je možné, aby reagovala domácnost na aktuální světelné podmínky a třeba se rozsvítila světla.Chytrá domácnost má takřka netušené možnosti. Dnešní trh je přeplněný různými ovladatelnými zařízeními. Vzhledem k tomu, že mne tato problematika již delší dobu zajímá, jsem se rozhodla svojí práci věnovat chytré domácnosti, a to řízené jedním z možných systému a vybrala jsem si systém Loxone.Tato práce bude věnována popisu miniserverů Loxone, zprovoznění a ověření funkčnosti. V první části práce budou představeny miniservery Loxone a jejich historie, definování jednotlivých komponent Loxone. Následuje popis bezdrátových protokolů jako Zigbee, Z-wave a WiFi. Dále se bude zabývat základním porovnáním s ostatními “konkurenčními” projekty jako Arduino, Raspberry. V praktické části se budu věnovat návrhu chytré domácnosti, poté bude popsána realizace a zprovoznění jednotlivých částí na bázi Loxone. Dále se bude práce zabývat spuštění systému jako celku. Na závěr práce budou popsány další možnosti využití miniserverů Loxone.
Klíčová slova: projekt; Loxone; miniserver

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Realizace cyhtré domácnosti pomocí systému Loxone
Překlad názvu: Realizing a smart home with Loxone mini servers
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The smart home is a phenomenon of the present. In today's fast-paced rhythm of life,everyone would be happy to make his smart home works best by using data such as thecurrent position of the user. Such a smart home could search for myself where I was, andon the basis of this data, set up different home appliances. For example, a smart home couldfollow a user's location and, based on this information, the boiler thermostat could be set toa higher temperature to be warm when it arrives home. It is also possible for the householdto respond to the current lighting conditions, for example, to turn on the lights.The smart home has almost unexpected possibilities. Today's market is crowded with various controllable devices. Given that I have been interested in this issue for a long time, I decided to devote my workto smart homes and managed by one of the possible systems and I chose the Loxone system.This work will be devoted to description of Loxone mini servers, commissioning andverification of functionality. The first part of the thesis will deal with the basic introductionof Loxone mini servers and their history, description of individual Loxone components.Following is a description of wireless protocols such as Zigbee, Z-wave and WiFi. Inaddition, he will deal with basic comparison with other "competing" projects such asArduino, Raspberry.In the practical part I will deal with the design of smart home, then it will be described therealization and commissioning of individual parts based on Loxone. Furthermore, the workwill deal with running the system as a whole. At the end of the work there will be describedfurther possibilities of using Loxone mini servers.
Klíčová slova: Loxone; miniserver; project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2018
Datum podání práce: 17. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67528_blol01.pdf [1,24 MB]
Oponentura60899_novotnyj.pdf [63,28 kB]
Hodnocení vedoucího67528_lucl01.pdf [64,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67528/podrobnosti