Vlastní kapitál a jeho vykazování dle českých účetních předpisů

Autor práce: Nekola, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Osoba oponující práci: Černý, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vlastní kapitál a jeho vykazování dle českých účetních předpisů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá právní úpravou přehledu o změnách vlastního kapitálu. Speciální pozornost je věnována interpretaci Národní účetní rady I-32 Struktura a obsah o změnách ve vlastním kapitálu. Cílem práce je na základě doporučení popsaných v této interpretaci posoudit, zdali velké a střední účetní jednotky – podnikatelé – postupují podle bodů tohoto nezávazného dokumentu. V teoretické části jsou popsány základní složky vlastního kapitálu kapitálových korporací, česká právní úprava finančního výkaznictví takovýchto společností a obsah interpretace NÚR I-32. Aplikační část práce tvoří průzkum účetních závěrek náhodných velkých a středních účetních jednotek podnikajících na českém trhu, kterých se sestavování přehledu o změnách ve vlastním kapitálu týká, přičemž je pozorováno, zda jsou přehledy v těchto závěrkách sestavovány v souladu s interpretací NÚR I-32. V závěru práce jsou formulovány autorovy názory na výsledky průzkumu.
Klíčová slova: Vlastní kapitál; interpretace Národní účetní rady; kapitálová korporace; účetní jednotka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vlastní kapitál a jeho vykazování dle českých účetních předpisů
Překlad názvu: Equity and its reporting under czech accounting framework
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The scope of this work is to describe the basic accounting regulation concerning the statement of changes in equity. Special attention is paid to interpretation I-32 issued by National Accountic Council (NAC). The aim is to evaluate whether czech profit organisations, which are obliged to report changes in equity, follow the reccomendations provided by this non-binding document. The theoretical part consists of definitions and descriptions of individual components of a limited company’s equity, czech accounting regulatory framework applicable to such company and the content of interpretation I-32. The practical part of the work consists of my research on randomly chosen statements of changes in equity, focusing on whether these statements contain information and are in compliance with the form requested by the interpretation. My opinions on the research results and related discussion are to be found in the conclusion at the end of this work.
Klíčová slova: Equity; National Accounting Council interpretation; limited company; accounting entity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2018
Datum podání práce: 17. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67446_neko00.pdf [659,74 kB]
Oponentura60956_cernyvac.pdf [120,79 kB]
Hodnocení vedoucího67446_skaj01.pdf [152,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67446/podrobnosti