Vlastní kapitál a jeho vykazování dle českých účetních předpisů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vlastní kapitál a jeho vykazování dle českých účetních předpisů
Autor práce:
Nekola, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá právní úpravou přehledu o změnách vlastního kapitálu. Speciální pozornost je věnována interpretaci Národní účetní rady I-32 Struktura a obsah o změnách ve vlastním kapitálu. Cílem práce je na základě doporučení popsaných v této interpretaci posoudit, zdali velké a střední účetní jednotky – podnikatelé – postupují podle bodů tohoto nezávazného dokumentu. V teoretické části jsou popsány základní složky vlastního kapitálu kapitálových korporací, česká právní úprava finančního výkaznictví takovýchto společností a obsah interpretace NÚR I-32. Aplikační část práce tvoří průzkum účetních závěrek náhodných velkých a středních účetních jednotek podnikajících na českém trhu, kterých se sestavování přehledu o změnách ve vlastním kapitálu týká, přičemž je pozorováno, zda jsou přehledy v těchto závěrkách sestavovány v souladu s interpretací NÚR I-32. V závěru práce jsou formulovány autorovy názory na výsledky průzkumu.
Klíčová slova:
Vlastní kapitál; interpretace Národní účetní rady; kapitálová korporace; účetní jednotka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2018
Datum podání práce:
17. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67446_neko00.pdf [659,74 kB]
Oponentura:
60956_cernyvac.pdf [120,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
67446_skaj01.pdf [152,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67446/podrobnosti