Efektívnosť verejných výdavkov na zdravotníctvo

Autor práce: Kodajová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Osoba oponující práci: Kábelová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Efektívnosť verejných výdavkov na zdravotníctvo
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou zdravotného systému Slovenska, Nórska a Španielska a skúmaním efektívnosti vynakladaných financií na zdravotníctvo. V teoretickej časti práca popisuje základné typy zdravotných systémov a charakterizuje konkrétne zdravotné systémy vo vybraných krajinách, pričom sa sústreďuje hlavne na komparáciu formy financovania. Praktická časť sa zameriava na analýzu verejných a súkromných výdavkov na zdravotníctvo v jednotlivých krajinách za obdobie 2007-2017. Ďalej sa praktická časť venuje skúmaniu závislosti verejných výdavkov na zdravotníctvo a vybraných ukazovateľov kvality zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, Nórsku a Španielsku.
Klíčová slova: verejné a súkromné výdavky na zdravotníctvo; efektívnosť výdavkov; zdravotný systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Efektívnosť verejných výdavkov na zdravotníctvo
Překlad názvu: Efficiency of public health expenditure
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the analysis of the health systems in Slovak republic, Norway and Spain and the research of effectiveness of the money spend on healthcare. The theoretical part describes the general types of health systems and characterizes specific health systems in selected countries, focusing mainly on the comparison of the form of financing. The practical part focuses on the analysis of public and private health expenditure in selected countries between 2007 and 2017. Furthermore, the practical part deals with the research of dependence of public expenditures on healthcare and selected indicator of healthcare quality in Slovakia, Norway and Spain.
Klíčová slova: public and private health expenditure; expenditure efficiency; health system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2019
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68599_kodm04.pdf [837,07 kB]
Oponentura63443_qkabl00.pdf [141,14 kB]
Hodnocení vedoucího68599_maaytova.pdf [168,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68599/podrobnosti