Zavedenie vstupného poplatku v Tatranskom národnom parku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zavedenie vstupného poplatku v Tatranskom národnom parku
Překlad názvu:
Zavedení vstupního poplatku v Tatranském národním parku
Autor práce:
Kissová, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Tománková, Ivana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je zjistit, zda jsou návštěvníci ochotni platit vstupní poplatek do Tatranského národního parku a kolik jsou ochotni platit za vstupní poplatek. Zkoumá, zda čistý měsíční příjem jednotlivce má nějaký vliv na souhlas se zavedením poplatku a na maximální výši poplatku. Práce dále zjišťuje, zda existují i jiné faktory, které mohou tuto ochotu zaplatit ovlivnit a v jaké výši mají vliv na toto rozhodnutí. K tomuto cíli byla zvolena kontingenční metoda oceňování, která byla doplněna mnohonásobnou regresní analýzou. K analýze byly použity primárne data, která jsem získala pomocí dotazníkového šetření. Při analýze vztahu souhlasu se zavedením poplatku a výše čistého měsíčního poplatku byl zjištěna slabá pozitivní korelace. Z výsledků chi-kvadrát testu stejných proměnných můžeme přijmout nulovou hypotézu o nezávislosti zkoumaných proměnných. Při zkoumání vztahu mezi maximálním vstupním poplatkem a výší čistého měsíčního příjmu pomocí korelačního koeficientu a chi-kvadrát testu můžeme konstatovat nezávislost proměnných. Z ekonometrické analýzy mnohonásobné regrese je zjevné, že jako jediná statisticky významná proměnná se ukázala souhlas se zavedením vstupního poplatku. Proměnná čistý měsíční příjem, o níž mnohé studie předpokládali, že bude ovlivňovat maximální výšku vstupního poplatku, kterou jsou návštěvníci ochotni zaplatit, se v této analýze ukázala jako statisticky nevýznamná.
Klíčová slova:
vstupní poplatek; TANAP; národní park; kontingenční metoda oceňování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2019
Datum podání práce:
28. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68230_kisd00.pdf [727,25 kB]
Oponentura:
62972_xtomi00.pdf [164,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
68230_barbora.pdf [164,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68230/podrobnosti