Finanční analýza a krátkodobý finanční plán společnosti Patria Finance a. s.

Autor práce:
Šimůnek, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Staňková, Veronika
Osoba oponující práci:
Huňáček, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a krátkodobý finanční plán společnosti Patria Finance a. s.
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit finanční analýzu společnosti Patra finance, a.s. v letech 2013 – 2017 a krátkodobý finanční plán pro rok 2018. Jedná se o nebankovní investiční společnost.V metodické části této práce jsem se zaměřil na jednotlivé metody, které jsem poté použil v části praktické. v Druhé, praktické části jsou už dané metody aplikovány, konkrétně horizontální a vertikální analýza a poměrové ukazatele, které jsem následně srovnal s největší konkurenční společností a s průměrem odvětví. V samém závěru praktické části jsem poté nastínil krátkodobý finanční plán pro rok 2018 v podobě výkazu zisku a ztráty. Ten je podložený jak analýzou společnosti, tak analýzou odvětví zpracovanou Českou národní bankou.
Klíčová slova:
poměrové ukazatele; krátkodobý finanční plán; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a krátkodobý finanční plán společnosti Patria Finance a. s.
Překlad názvu:
Financial analysis and short term financial plan of Patria Finance a.s.
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of this this bachalore thesis is to make a financial analysis of Patria Finance,a.s. for the years 2013 – 2017 and and do the short term financial plan for the year 2018. It is nonbank investment company. In the methodical part of this thesis there are described all the methods which are used in the practical part. In the practical part there are used those methods. It is vertical and horizontal analysis, ratio indicators and then there is a comparation with the biggest competitor and industry average. In the end of the practical part I showed a short term financial plan for the year 2018, which is planned profit and loss statement.
Klíčová slova:
short term financial plan; ratio indicators; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Corporate Finance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2018

Datum podání práce:
28. 5. 2019

Datum obhajoby:
12.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67537_simj14.pdf [508,46 kB]

Oponentura:
63165_xmasp00.pdf [132,64 kB]

Hodnocení vedoucího:
67537_xstav31.pdf [464,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67537/podrobnosti