Dopad navrhovaných změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob a odvodů sociálního pojištění

Autor práce: Bartošíková, Sophie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Osoba oponující práci: Kábelová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad navrhovaných změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob a odvodů sociálního pojištění
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Stanoveným cílem bakalářské práce je analýza dopadů navrhovaných změn Ministerstva financí ČR pro rok 2019. Novela by se týkala především zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Změny v odvodech ve veřejném zdravotním pojištění se týkají osob bez zdanitelných příjmů. Hlavní metodou je vytvoření modelových situací, ve kterých jsou určeni poplatníci z vybraných příjmových skupin. Pro komparaci změn je ve výpočtech pro daňovou povinnost využita efektivní daňová sazba a pro změny v odvodových povinnostech poplatníků je ukazatelem změna vyměřovacího základu, tedy změna celkového pojistného. Při výpočtech daně z příjmů po změně se mění základ daně a využívá se nová lineární sazba daně 19 %. U osob samostatně výdělečně činných je navíc ještě možnost odpočtu 75 % zaplaceného pojistného. Pro osoby bez zdanitelných příjmů se analýza soustředí na změnu vyměřovacího základu. Analýza dopadu všech změn ukázala, že by nově nastavené zdanění příjmů mělo na většinu zaměstnanců minimální efekt. Naopak osoby samostatně výdělečně činné by si snížením pojistného polepšily.
Klíčová slova: pojistné sociálního pojištění; daň z příjmů fyzických osob; efektivní daňová sazba; vyměřovací základ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad navrhovaných změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob a odvodů sociálního pojištění
Překlad názvu: The impact of the proposed changes in personal income taxation and social security charges
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to analyze the impact of the proposed changes for 2019 of the Ministry of Finance of the Czech Republic. The amendment would primarily concern employees and self-employed persons. Changes in public health insurance contributions relate to persons without taxable income. The main method is to create model situations in which taxpayers from selected income groups are designated. There are two indicators that are used for the comparison – the effective tax rate and the assessment base. The effective tax rate is used for the comparison of the tax liability; the assessment base is used for the premium. In the income tax calculations is used the proposed linear tax rate of 19 %. In addition the posibility of deducting 75 % of the paid premium is still available for self-employed persons. For people without taxable income, the analysis focuses on changing the assessment base. The analysis of the impact of all changes shows that the newly set income tax would have a minimal effect on most employees. On the contrary, self-employed persons would improve their insurance rate by reducing premium.
Klíčová slova: personal income tax; premium of social insurance; effective tax rate; assessment base

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2018
Datum podání práce: 29. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67720_bars00.pdf [728,48 kB]
Oponentura63353_qkabl00.pdf [138,10 kB]
Hodnocení vedoucího67720_xfins00.pdf [146,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67720/podrobnosti