Srovnání vybraných účetních softwarů

Autor práce: Duongová, Minh Anh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hora, Michal
Osoba oponující práci: Křivanec, Oto

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání vybraných účetních softwarů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce „Srovnání vybraných účetních softwarů“ je analýza a komparace vybraných ekonomických softwarů. Úvod shrnuje legislativní požadavky kladené na formu vedení účetnictví, dále jsou rozebrána kritéria, která by měl podnik hodnotit při výběru nového účetního softwaru. V následující kapitole jsou v obecné rovině popsány a rozděleny informační systémy. Praktická část obsahuje popis a porovnání vybraných účetních programů, a to z hlediska dostupných variant a funkcionalit. V poslední kapitole je nastíněno využití ekonomického systému POHODA a informačního systému MONEY S4 ve společnosti EIBD, s.r.o. a samotný závěr kapitoly přináší komparaci výsledků programů, jejichž informace byly získány prostřednictvím vyplněného dotazníku zadaného zaměstnanci společnosti.
Klíčová slova: účetnictví; analýza; moduly; informační systém; účetní informační systémy; ERP systémy; ekonomický software POHODA; informační systém MONEY S4

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání vybraných účetních softwarů
Překlad názvu: Comparison of selected accounting software
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this thesis "Comparison of selected accounting software" is the analysis and comparison of selected economic software. The introduction summarizes the legislative requirements for the form of accounting, the criteria that the company should evaluate in the selection of new accounting software. The next chapter defines and divides the information systems. The practical part describes and compares selected accounting programs, in terms of available options and functionalities. The last chapter depicts the use of the economic system POHODA and the information system MONEY S4 in the company EIBD, s.r.o. and the last part of this chapter shows the result of comparison of the programs - obtained through questionnaires completed by the company’s employee.
Klíčová slova: economic system POHODA; accounting information system; accounting; information system; ERP system; analysis; modules; information system MONEY S4

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67396_duom00.pdf [1,32 MB]
Oponentura60913_xkrio08.pdf [517,67 kB]
Hodnocení vedoucího67396_hora.pdf [89,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67396/podrobnosti