Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích EU

Autor práce: Pištorová, Bára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Osoba oponující práci: Slintáková, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích EU
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá komparací daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích Evropské unie, kterými jsou Česká republika, Irsko a Řecko, s cílem analyzovat konstrukci daňového základu korporátní daně vybraných zemí. Velká část práce je věnována směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem a její implementaci v porovnávaných zemích. V praktické části byla použita metoda komparativní analýzy a zkonstruován modelový příklad ilustrující nejpodstatnější rozdíly v korporátním zdanění ve sledovaných zemích. Na základě provedené analýzy se dá říct, že je konstrukce základu korporátní daně v České republice a Řecku v určitých oblastech podobná, například co se týče podílů na zisku, úroků a licenčních poplatků, opravných položek k pohledávkám či uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně. S ohledem na diferencovanou sazbu korporátní daně se dá považovat konstrukce základu korporátní daně v Irsku za nejsložitější.
Klíčová slova: daň z příjmů právnických osob; korporátní zdanění; základ daně; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích EU
Překlad názvu: Comparison of the corporation tax base in selected EU countries
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the comparison of the tax base of corporate income tax in selected countries of the European Union, which are Czech Republic, Ireland and Greece, in order to analyse the construction of corporate tax base of selected countries. Much of the thesis is devoted to the anti-tax avoidance directive and its implementation in the compared countries. In the practical part of the thesis, a comparative analysis method was used and a model example was constructed in order to illustrate the most significant differences in corporate taxation in the monitored countries. Based on the analysis, the corporate tax base in the Czech Republic and Greece is similar in some areas, such as profit shares, interest and royalties, provisions for bad debts or tax loss as tax base deduction. Considering the differentiated corporate income tax rate, the construction of the corporate tax base in Ireland can be considered to be the most complex.
Klíčová slova: corporate income tax; corporate taxation; tax base; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2018
Datum podání práce: 12. 8. 2019
Datum obhajoby: 06.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67045_xpisb00.pdf [1,47 MB]
Oponentura63782_barbora.pdf [155,84 kB]
Hodnocení vedoucího67045_lachova.pdf [246,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67045/podrobnosti