Analýza a racionalizace zpětné logistiky u DHL Exel Supply Chain, Automotive UK

Autor práce: Beneš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Osoba oponující práci: Jirsák, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a racionalizace zpětné logistiky u DHL Exel Supply Chain, Automotive UK
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zpracována na základě požadavku vedení společností DHL Exel Supply Chain a Swindon Pressings Limited na zvýšení efektivity využívání zdrojů (finančních, lidských a materiálních) obou společností. Úvodní teoretické část se zaobírá rozborem termínů "logistika" a "supply chain management", v jakém kontextu je chápe současná logistická teorie, zda je mezi nimi rozdíl a v jakém kontextu je využiji ve své práci. Vysvětlením pojmu "zpětná logistika" a její začlenění v systému podniku a logistiky se zabývám v další části. Integrované logistické řetězce a koncept štíhlé výroby v kombinaci s řízením na bázi six sigma, jež z mého pohledu mají klíčový význam ve fungování moderních dodavatelsko -- odběratelských vztahů, a to především v automobilovém průmyslu, představím v posledním oddílu teoretické části. Vratné obaly, dopravní a přepravní proces hrají klíčovou roli v druhé -- praktické části, která se zaobírá průběhem reenginnering logistických procesů v konkrétních podmínkách u společnosti Swindon Pressings Limited. Cílem této práce je analyzovat managementem firmy zadaný problém, vytvořit alternativní scénáře řešení, tyto kriticky zhodnotit a následně zdokumentovat proces implementace vybraného racionalizačního řešení.
Klíčová slova: logistika; lean six sigma; supply chain management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a racionalizace zpětné logistiky u DHL Exel Supply Chain, Automotive UK
Překlad názvu: Analyses and rationalization of reverse logistics within DHL Exel Supply Chain, Automotive UK
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis has been created based on the demand of the management of DHL Exel Supply Chain and Swindon Pressings Limited to increase the efficiency and utilization of resources employed within they operations. The theoretical introduction part is first of dealing with the terms "logistics" and "supply chain management" in the perspective of their use in the contemporary logistics theory, comparison of their meaning (are there differences) and explanation of their use in this thesis. Subsequently I am explaining "reverse logistic" and its position in the structures of corporations and logistics itself. Supply chain management and the concept of lean manufacturing combined with the six sigma approach are, from my point of view, essential for today's supplier-customer relationships. That is why those topics are examined in the last part of the theoretical chapter. Returnable packaging and the transport process are key elements of the second part -- practical part, the reengineering of logistics processes which occurred at Swindon Pressings Limited. The aim of this thesis is to analyze the give problem, develop problem solving options and critically comment them. Finally choose one of the options, implement it and document the process of "going live".
Klíčová slova: lean six sigma; supply chain; logistics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2007
Datum podání práce: 12. 12. 2008
Datum obhajoby: 28.01.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce16691_xbenm32.pdf [1,32 MB]
Oponentura9522_jirsakp.pdf [133,14 kB]
Hodnocení vedoucího16691_pernica.doc [47,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/16691/podrobnosti