Master Data Management ve STORY DESIGN

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Master Data Management ve STORY DESIGN
Autor práce:
Sedláček, David
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci:
Potančok, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce představuje zpracování dynamického oboru Master Data Ma-nagementu, integrace zákaznických dat a dalších subdomén s tím pojmem spojených. Hlav-ním cílem práce je aplikace Master Data Managementu v konkrétním podniku. Dílčími cíli jsou analyzovat obecné postupy při tvorbě Master Data Managementu a vytvořit logickou posloupnost kroků k implementaci vyvozených pravidel v konkrétním podniku. Dalším cí-lem je popsat a zhodnotit již reálný projekt české společnosti STORY DESIGN a na základě vyvozených úvah doporučit implementaci nových postupů a korekci již zavedených pravi-del.Jako metody k dosažení stanovených cílů jsem použil rešerši tištěných a elektronických in-formačních zdrojů a osobní spolupráci s IT managerem společnosti STORY DESING a dal-šími zainteresovanými osobami.Přínosem této práce by mělo být vytvoření a popsání obecného postupu při implementování Master Data Managementu v podniku, návrh aplikování Master Data Managementu a zhod-nocení aktuálních procesů probíhajících ve společnosti STORY DESING.Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a má za úlohu představit danou pro-blematiku, vymezit definice a znalosti potřebné k pochopení tématu a vysvětlit vztahy uvnitř Master Data Managementu a souvisejících konceptů, jakými jsou Master Data, System of Record a Single Source of Truth. Druhá, praktická část představuje realizaci projektu imple-mentace Master Data Managementu v konkrétní podniku, návrhu obecných postupů, praktik a metod při zavádění Master Data Managementu a zhodnocení doposud probíhajících pro-cesů uvnitř firmy.
Klíčová slova:
Product Information Management; Single Source of Truth; Master Data Management; Master Data; Customer Data Integration; System of Record

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2018
Datum podání práce:
9. 1. 2020
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67831_sedd06.pdf [725,62 kB]
Oponentura:
64796_xpotm03.pdf [67,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
67831_xkars05.pdf [65,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67831/podrobnosti