Cirkulární ekonomika a její principy ve stavebnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cirkulární ekonomika a její principy ve stavebnictví
Autor práce:
Kubíčková, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kučera, Dušan
Osoba oponující práci:
Malý, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá řešením problémů, kterým dnešní lineární ekonomika čelí. V první části se zabýváme ohroženými zdroji, které vztahujeme k mýtu neustálého růstu. Navazujeme vysvětlením konceptu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem. Je uveden vliv ekonomických aktivit člověka na životní prostředí, je srovnáno množství vznikajícího odpadu v rámci různých zemí a průmyslů. Další část se již věnuje samotnému konceptu cirkulární ekonomiky, který je představen jako řešení stávající situace. Koncept je vysvětlen na příkladech a jsou uvedeny legislativní rámce pro jeho implementaci. Jsou popsány typy cirkulárních obchodních modelů. Praktická část práce detailně analyzuje činnost společností Skanska, a.s. a KOMA MODULAR, s.r.o. jakožto zástupců cirkulárních firem ve stavebnictví pro inspiraci dalším firmám v odvětví a na základě rozhovorů s jejich zástupci jsou uvedena doporučení pro vládní sektor, jak usnadnit rozšíření konceptu v praxi.
Klíčová slova:
Cirkulární ekonomika; odpadové hospodářství; udržitelný rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 11. 2019
Datum podání práce:
30. 3. 2020
Datum obhajoby:
05.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71604_kubk00.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
65527_maly.pdf [419,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
71604_qkucd00.pdf [390,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71604/podrobnosti