Tvorba ceny dokumentární fotografie na trhu umění v České republice po roce 2000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tvorba ceny dokumentární fotografie na trhu umění v České republice po roce 2000
Autor práce:
Fialová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Prokůpek, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá teoretické přístupy k tvorbě ceny dokumentárních fotografií a faktory, jež ovlivňují výši její ceny. Cílem práce je ověřit teoretické poznatky v prostředí českého trhu s uměním. V první části práce je vymezena ekonomická teorie cenotvorby, přístupy k tvorbě cen na primárním a sekundárním trhu a faktory, které dle odborné literatury mají vliv na výši ceny. Následně jsou teoretické poznatky ověřovány v prostředí českého trhu z pohledu fotografů, zaměstnanců aukčních domů, soukromého sběratele, teoretika fotografie a soudního znalce. Závěr práce popisuje, jaké faktory jsou důležité pro ocenění dokumentární fotografie na českém trhu s uměním a přístupy aktérů k tvorbě cen na místním trhu. Tato práce poskytuje celkový vhled do prostředí problematiky, která v českém prostředí ještě nebyla důkladně popsána.
Klíčová slova:
cena; faktory; trh umění; současná fotografie; dokumentární fotografie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2020
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
28.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72588_fiak00.pdf [3,98 MB]
Oponentura:
67096_xprom59.pdf [43,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
72588_hucb00.pdf [368,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72588/podrobnosti