Ekonomika Španělska a jeho postavení v EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomika Španělska a jeho postavení v EU
Autor práce:
Hlávková, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jeníček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Jelínek, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce si klade za cíl zhodnotit ekonomiku Španělska a jeho postavení v Evropské unii. Španělsko představuje členský stát, na jehož demokratický vývoj měly evropské integrační procesy významný vliv, bez nichž by pofrankistická éra bezpochyby nemohla probíhat tak dynamicky, jak se nakonec vyvíjela. Vliv EU zasahoval nejen do problematiky španělské ekonomiky, nýbrž i utvářel novodobé postavení Španělského království v Evropě a potažmo i na celém světě. Práce je strukturována do třech hlavních celků. Aby bylo možné zhodnotit španělskou ekonomiku během členství země v EU, je nezbytné přiblížit proces negociačních vyjednávání mezi kandidátským státem a Společenstvím. Proto se první část zabývá předvstupní etapou Španělska. Další celek podrobně seznamuje s vývojem ekonomiky po opětném nastolení demokratického režimu v zemi. Jde především o pojednání o makroekonomických tendencích, jejich příčinách a zároveň důsledcích. Vývoj mapuje ekonomickou situaci ve Španělsku před vstupem do Společenství, ve 2.polovině 80.let a taktéž během 90.let, přičemž nezapomíná ani na současnou etapu po přelomu tisíciletí. Rovněž nastiňuje i pravděpodobné rysy vývoje v následujících několika letech. Poslední část práce je věnována postavení a vlivu Španělska na základní integrační směry Evropské unie. Za přínosný prvek lze považovat ucelenost a rozsah zhodnocení dané problematiky. Práce přináší komplexní pohled na španělskou ekonomiku od jeho vstupu do Evropské unie. Zabývá se také možnými budoucími směry vývoje. Pochopení základních tendencí je usnadňováno bohatým obrazovým materiálem, který pomáhá vystihnout podstatu tématu.
Klíčová slova:
Národní program reforem; Lisabonská strategie; nezaměstnanost; stabilizace; demokracie; ekonomický růst; integrace; nominální konvergence; reálná konvergence; evropská integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2009
Datum podání práce:
1. 1. 2009
Datum obhajoby:
02.02.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13440_xhlae05.pdf [962,59 kB]
Veřejná příloha:
1155_xhlae05.pdf [392,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
13440_jenicek.pdf [142,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13440/podrobnosti